Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER5024, "Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia" διοργανώνει περιφερειακό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Molecular Techniques for Crop Improvement of Mutant Populations" από 1 έως 5 Αυγούστου 2022.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει ικανότητες σε μοριακές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μεταλλάξεων, να εκθέσει τους συμμετέχοντες σε πρακτικές εφαρμογές όπου οι καλυπτόμενες μεθοδολογίες έχουν εφαρμοστεί στην αναπαραγωγή μεταλλάξεων και να αναπτύξει τεχνογνωσία στη βασική ανάλυση δεδομένων που σχετίζεται με τη χρήση μοριακών τεχνικών για τον εντοπισμό των γονιδιωματικών περιοχών που ελέγχουν σημαντικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας μεταλλαγμένους πληθυσμούς.

Η υποβολή προτεινόμενου συμμετέχοντα θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια αρχή έως τις 4 Ιουλίου 2022 μέσω της πλατφόρμας του ΔΟΑΕ: https://intouchplus.iaea.org. Στο συνημμένο έντυπο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο.