Ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών - Συγκεντρωτικοί Πίνακες ανά Περιφέρεια

Μέσω αυτής της εφαρμογής, η ΕΕΑΕ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν:

  • τα στοιχεία των οργανισμών, όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών για λόγους διάγνωσης και θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους,
  • τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες η ΕΕΑΕ παρέχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από πλευράς ακτινοπροστασίας.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, επιλέγοντας περιοχή με κλικ επάνω στο χάρτη ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο αριστερά της οθόνης σας. Κάτω αριστερά στον χάρτη μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των εργαστηρίων: ανά περιφερειακή ενότητα, ανά δήμο ή με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα.

Σημειώσεις:

  1. Η εφαρμογή βασίζεται σε στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΕΕΑΕ στο πλαίσιο άσκησης κανονιστικού ελέγχου. Η εφαρμογή είναι δυναμική και τα στοιχεία επικαιροποιούνται συστηματικά.
  2. Ορισμένες καταχωρήσεις απεικονίζονται σε περισσότερες από μια Περιφέρειες ή Δήμους, γιατί ο ταχυδρομικός κώδικας των διευθύνσεων τους είναι κοινός.
  3. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε τυχόν λάθη σε επιμέρους στοιχεία, εκτός των στοιχείων γεωγραφικού υποβάθρου που χρησιμοποιούνται για τον χάρτη (ιδιοκτησία του Google/open street map), παρακαλείσθε να μας τα αναφέρετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeae.gr.

Καλή πλοήγηση!

Τα αναγραφόμενα στοιχεία στον χάρτη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Η ΕΕΑΕ δεν υπέχει ευθύνη επί της ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων στον χάρτη.


Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Περιφέρεια

H εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων υπόκειται σε κριτήρια πληθυσμιακής κάλυψης (Υπουργική Απόφαση Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104/ΦΕΚ 950 Β/16.03.2018, άρθρο 1, παρ. 5, όπως ισχύει):

- ακτινολογικά συστήματα (συστήματα-ακτινογράφησης ή ακτινοσκόπησης)
- ορθοπαντομογράφοι
- συστήματα υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης για οδοντιατρικές εφαρμογές CBCT
- συστήματα ψηφιακής CR ή DR μαστογραφίας
- συστήματα οστεοπυκνομετρίας
- αξονικοί τομογράφοι
- μαγνητικοί τομογράφοι
- συστήματα γ-camera
- συστήματα ποζιτρονιακής και υπολογιστικής τομογραφίας (PET-CT).

Στους παρακάτω πίνακες* παρουσιάζεται η κατανομή των συστημάτων ανά περιφερειακή ενότητα για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής και ανά Δήμο για τις υπόλοιπες περιφέρειες.

 
*Δήλωση αποποίησης ευθύνης (Disclaimer)
Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση των συστημάτων στους οργανισμούς με βάση τις αντίστοιχες εγκρίσεις που εκδίδονται από την ΕΕΑΕ.
Η ΕΕΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για άλλες διοικητικές πράξεις που αφορούν τη λειτουργία ή την παύση λειτουργίας των οργανισμών.
Για τέτοια θέματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Περιφέρειες, ιατρικοί σύλλογοι κλπ). Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων κατά τη χρήση των πινάκων αυτών για την εξαγωγή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων.