Χρέωση υπηρεσιών αδειοδότησης

 

ΥπηρεσίαΚόστος (σε ευρώ)
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου (Χ−1, Χ−2, Χ−3, Χ−Οδ, Χ−κ)     150
  α. Ελεγχθείσες ακτινοδιαγνωστικές/οδοντιατρικές λυχνίες 80 ανά λυχνία
  β. Ελεγχθέντες αξονικοί τομογράφοι    400 ανά σύστημα
  γ. Ελεγχθέντες εξομοιωτές 400 ανά μονάδα
  δ. Ελεγχθέντες αγγειογράφοι επεμβατικής ακτινολογίας    300 ανά σύστημα
Ανανέωση/μεταφορά πιστοποιητικού Χ−ΟΔ 50
Ανανέωση πιστοποιητικού Χ−ΟΔ με ορθοπαντομογράφο 150
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής ακτινολογικού εργαστηρίου μέχρι και 3 ακτινολογικούς θαλάμους 300
α. Για κάθε επιπλέον ακτινολογικό θάλαμο 60
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου Χ−ΟΔ 150
α. Για κάθε επιπλέον θάλαμο ορθοπαντομογράφου 80
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (Τ, Β, Θ) 300 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (Ε) 450 ανά μονάδα
Ελεγχθέντες εξομοιωτές ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου 400 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−1 180
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−2 350
α. Ελεγχθείσες πλέον της μιας γ−κάμερες 210 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−3 550
α. Ελεγχθείσες πλέον της μιας γ−κάμερες 210 ανά μονάδα
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για PET 600
Πιστοποιητικό καταλληλότητας για PET/CT 800
Άδεια λειτουργίας ερευνητικών εργαστηρίων με πηγές ραδιενέργειας (ΕΡ−Α, ΕΡ−Κ. ΕΡ−Σ)    150
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας εργαστηρίου βιομηχανικών ραδιογραφήσεων (Ρ−1, Ρ−2, Ρ−3, Ρ−4) 300
Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου με συσκευές ακτινοβολιών (Σ)    180
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας (ακτινοβολητές, ΑΠ)  1500
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή άδεια λειτουργίας (εφαρμογές, ΕΦ & επιταχυντές, ΕΠ−Κ)    απόφαση ΔΣ
Άδεια προμήθειας ανοικτών ραδιενεργών πηγών (γεννήτριες)    1,5 ευρώ/γεννήτρια
Άδεια προμήθειας άλλων ανοικτών ραδιενεργών πηγών εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής 50 ανά ισότοπο
Άδεια προμήθειας ή κατοχής ραδιενεργών πηγών εργαστηρίου ερευνητικού εργαστηρίου (ΕΡ−Α, ΕΡ−Κ, ΕΡ−Σ)    30 ανά ισότοπο
Άδεια κατοχής & χρήσης συστημάτων ακτίνων – Χ εκτός εργαστηρίου    150
Άδεια κατοχής πηγών βαθμονόμησης ολικής ραδιενέργειας < 1mCi    60 εφάπαξ
Άδεια κατοχής πηγών βαθμονόμησης ολικής ραδιενέργειας > 1mCi 120 εφάπαξ
Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής & ερευνητικού εργαστηρίου μέχρι 10mCi 100
Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής και ερευνητικού εργαστηρίου από 10 mCi μέχρι 1000 mCi    150
Ανανέωση άδειας κατοχής ραδιενεργών πηγών εκτός πυρηνικής ιατρικής
και ερευνητικού εργαστηρίου > 1000 mCi   
300
Άδεια κατοχής πηγών πλησιοθεραπείας   80 ανά πηγή
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ραδιενεργών πηγών βιομηχανικών ραδιογραφήσεων (Ιr−192)    150 ανά πηγή
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών (μέχρι και 100Ci)    150
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών (από 101 μέχρι και 10.000Ci)    300
Άδεια εισαγωγής ή/και εξαγωγής ή μεταφοράς ραδιενεργών πηγών (άνω των 10.000Ci) 600
Ειδική άδεια μεταφοράς ραδιενεργών υλικών (εκτός ραδιοφαρμάκων) 450
Μεταφορά εισαγόμενων ραδιοφαρμάκων στα πλαίσια άδειας μεταφοράς  3% επί της τιμής FOB
Μεταφορά εγχώρια παραγομένων ραδιοφαρμάκων στα πλαίσια άδειας μεταφοράς   1.5% επί της συνολικής προ φόρων αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων
Άδεια ελλιμενισμού πλοίου με ραδιενεργό φορτίο   600
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−1
150
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−2   
300
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής
εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής Α−3
450

Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής PET
500
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής PET/CT    725
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ακτινοθεραπείας     
α. Για θάλαμο κοβαλτίου Co−60 450 ανά θάλαμο
β. Για θάλαμο γραμμικού επιταχυντή ενέργειας μέχρι και 8MeV  450 ανά θάλαμο
γ. Για θάλαμο γραμμικού επιταχυντή ενέργειας άνω των 8MeV 600 ανά θάλαμο
δ. Για θάλαμο κλασσικής ακτινοθεραπείας (ακτίνες Χ μέχρι 350 kV)    300 ανά θάλαμο
ε. Για θάλαμο βραχυθεραπείας (LDR Ή HDR) 300 ανά θάλαμο
ζ. Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου (θάλαμος εξομοιωτή) 300
Έκθεση ακτινοπροστασίας για προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ραδιογραφήσεων 150
Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που δεν εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις 1 έως 43 των Υπηρεσιών Αδειών και Ελέγχων    150
Άδεια εταιρειών για απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων 150
Προέγκριση κατασκευής μαγνητικών τομογράφων  150
Πιστοποιητικό καταλληλότητας μαγνητικών τομογράφων 300

 

Υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις τιμολογούνται κατά περίπτωση.
Η απόφαση για τον καθορισμό των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2182/Β/23.07.2012.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!