Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η εκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και η νοοτροπία ασφάλειας είναι θεμελιώδεις παράμετροι για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την πυρηνική ασφάλεια. Η ΕΕΑΕ:

 • παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στην ακτινοπροστασία σε επιστήμονες και τεχνικούς και στο προσωπικό των ειδικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
 • συνεργάζεται με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς σε κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα στους τομείς αρμοδιότητάς της,
 • μεριμνά για τη μετεκπαίδευση επιστημόνων και τεχνικών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της και τις αρμοδιότητές της,
 • αναγνωρίζει τα σχετικά με την ακτινοπροστασία προγράμματα σπουδών.

Δράσεις

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ΕΕΑΕ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

Σε εθνικό επίπεδο:
 • είναι συνεργαζόμενος φορέας στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣΙΦ-Α),
 • διενεργεί εξειδικευμένα σεμινάρια με αντικείμενο την ακτινοπροστασία για διάφορες κατηγορίες επαγγελματικά εκτιθέμενων και
 • διοργανώνει ή συμμετέχει σε ημερίδες με αντικείμενο την ασφαλή χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Σε περιφερειακό/διεθνές επίπεδο:
 • λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την «Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας» που συνδιοργανώνεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας,
 • φιλοξενεί επιστήμονες του εξωτερικού στο πλαίσιο εκπαιδευτικών υποτροφιών (fellowships) και επιστημονικών επισκέψεων (scientific visits), στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας του ΔΟΑΕ και διμερών συμφωνιών. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, η ΕΕΑΕ:

 • αξιοποιεί το επιστημονικό της προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της,
 • συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς και επαγγελματικές ενώσεις,
 • εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 29990:2010 για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία και την πυρηνική ασφάλεια.

Ο ρόλος της ΕΕΑΕ σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στην ακτινοπροστασία τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από:

 • την αναγνώρισή της ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΔΟΑΕ σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής/ραδιολογικής ασφάλειας (ν. 4085/2012) και
 • την ενεργό συμμετοχή στελεχών της σε επιτροπές χάραξης της πολιτικής εκπαίδευσης στη ραδιολογική και την πυρηνική ασφάλεια σε Ευρωπαϊκό (HERCA Working Group on E&T) και Διεθνές επίπεδο (IAEA Steering Committee on Education and Training in Radiation, Transport and Waste Safety).

Περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία

Η ΕΕΑΕ λειτουργεί από το 2003 ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στην Ευρώπη στα πεδία της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας.

Σεμινάρια ακτινοπροστασίας για επαγγελματίες

H EEAE παρέχει συνεχή εκπαίδευση σε εργαζομένους σε ιατρικές, βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σε υπηρεσίες που εμπλέκονται στα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, σε τελωνεία και αεροδρόμια, όπου γίνονται έλεγχοι για ανίχνευση παράνομης εισαγωγής ραδιενεργών πηγών και στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών.

Περισσότερα:

Πρόγραμμα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατάρτισης

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατάρτισης στα αντικείμενα της ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, της ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Το πρόγραμμα αφορά σε επαγγελματικά εκτιθέμενους, καλύπτει την περίοδο 2024-2030 και εκπονήθηκε με βάση τη μεθοδολογία του διεθνούς προτύπου ΙΑΕΑ Safety Reports Series No. 93.