Διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (ΔΔΠΜΣΙ-Α)

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει ενεργά στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣΙΦ-Α), παρέχοντας εκπαίδευση, υλικοτεχνική υποδομή και χρηματοδότηση.  Σκοπός του ΔΠΜΣΙΦ-Α, είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής σε αποφοίτους τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ και σε επιστήμονες με σπουδές συναφείς με τις Φυσικές και Ιατρικές επιστήμες.

Το ΔΔΠΜΣΙΦ-Α λειτουργεί με τη θεσμοθετημένη συνεργασία:

  • του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Βιολογίας),
  • του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ιατρικής),
  • του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Ιατρικής),
  • του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
  • του Πανεπιστημίου Κρήτης, και
  • του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος».

Στο ΔΔΠΜΣΙΦ-Α εισάγονται ετησίως, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, γίνονται δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας και βιολογίας, καθώς και αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παρ. 12γ του ν. 2916/2001(ΦΕΚ 114/Α/2001). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και έως δύο (2) απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Το ΔΠΜΣΙΦ-Α διαρκεί τρία εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων πραγματοποιείται η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκτελούνται επιπλέον στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, στους φοιτητές απονέμεται, πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική, και το Ενδεικτικό της Σχολής Φυσικών Νοσοκομείων της ΕΕΑΕ.
Επισημαίνεται ότι, η Ιατρική Φυσική είναι θεσμοθετημένη επαγγελματική εξειδίκευση στο χώρο της υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής είναι η κατοχή της άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής. Η άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετά από επιτυχείς εξετάσεις σε ειδική εξεταστική πενταμελή επιτροπή.

Επίσης, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Φυσικών Ιατρικής ως Εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής, Εμπειρογνώμονες Ακτινοπροστασίας και Επόπτες Ακτινοπροστασίας σε οργανισμούς όπου πραγματοποιούνται ιατρικές εκθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας (π.δ. 101/2018, υπουργική απόφαση).