Περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία

Οι συμμετέχοντες στον 6ο κύκλο του διεθνούς προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, μαζί με στελέχη του ΙΑΕΑ, της ΕΕΑΕ και άλλων συνεργαζόμενων φορέων

Η ΕΕΑΕ λειτουργεί από το 2003 ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στην Ευρώπη στα πεδία της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας.

Μετά την επιτυχή αξιολόγησή της το 2008 και το 2015 από διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων - Education and Training Appraisal (EduTA)- αναγνωρίστηκε από τον ΔΟΑΕ ως Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΠΕΚ) για την περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (στην αγγλική γλώσσα) στο αντικείμενο της ασφάλειας κατά τη χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών και τη διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων. Η σχετική μακροπρόθεσμη συμφωνία αναγνώρισης υπεγράφη τον Ιούλιο του 2011, ενώ η νομοθετική κύρωσή της ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 (ν. 4085/2012).

Η συμφωνία:

  • αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του στελεχιακού δυναμικού της EEAE και της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας εν γένει,
  • πιστοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη και την πρωτοπορία της χώρας στην εκπαίδευση σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας, και
  • ενισχύει τη νοοτροπία ασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Δράσεις

1. Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ακτινοπροστασία και ασφαλής χρήση των πηγών ακτινοβολίας»

Η ΕΕΑΕ λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ακτινοπροστασία και ασφαλής χρήση των πηγών ακτινοβολίας», το οποίο παρέχει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας και τις βασικές αρχές ασφάλειας. Το Πρόγραμμα, διάρκειας 22 εβδομάδων, συνδιοργανώνεται και συγχρηματοδοτείται από τον ΔΟΑΕ και αφορά κυρίως σε νέους επιστήμονες από την περιοχή της ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος εξασφαλίζει η συμβολή συνεργαζόμενων με την ΕΕΑΕ εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται με την ΕΕΑΕ:

  • το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
  • το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • ο Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και
  • το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος».

Επίσης,  την υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζουν νοσηλευτικά ιδρύματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις διαθέτοντας την τεχνική υποδομή τους και το έμπειρο προσωπικό τους.

Από το 2003 έως το 2019 έχουν εκπαιδευτεί στο Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ακτινοπροστασία και ασφαλής χρήση των πηγών ακτινοβολίας», περίπου 100 επιστήμονες από 30 ευρωπαϊκά κράτη.

2. Παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο σεμιναρίων, υποτροφιών και επιστημονικών επισκέψεων

Η ΕΕΑΕ:

  • διοργανώνει διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια στην ακτινοπροστασία και την πυρηνική ασφάλεια διάρκειας 1-2 εβδομάδων. Στα σεμινάρια συμμετέχουν επιστήμονες και αξιωματούχοι ασφάλειας από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.
  • παρέχει, στο πλαίσιο υποτροφιών και επιστημονικών επισκέψεων, εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε ξένους επιστήμονες σε θέματα ακτινοπροστασίας, ρυθμιστικής πολιτικής, δοσιμετρίας, βαθμονόμησης οργάνων ακτινοβολιών και ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο σεμιναρίων, επιστημονικών επισκέψεων και υποτροφιών, έχουν εκπαιδευτεί, σε συναφή με τις αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ αντικείμενα, περισσότεροι από 660 επιστήμονες από 50 κράτη της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.