Πρόγραμμα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατάρτισης

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ κατά την 290η Συνεδρίασή του στις 29.06.2023 (Θέμα 7) εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατάρτισης στα αντικείμενα της ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, της ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Το πρόγραμμα αφορά σε επαγγελματικά εκτιθέμενους, καλύπτει την περίοδο 2024-2030 και εκπονήθηκε με βάση τη μεθοδολογία του διεθνούς προτύπου ΙΑΕΑ Safety Reports Series No. 93.   

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δράσεις κατάρτισης στο πλαίσιο του εν  λόγω προγράμματος.

 

Πίνακας 1: Δράσεις κατάρτισης επαγγελματικά εκτιθέμενων

Πεδίο

Επαγγελματικά εκτιθέμενοι

   Δράση

Πλήθος Δράσεων

Τεκμηρίωση συμμετοχής

 

 

 

   

Βιομηχανική

Ραδιογραφία

Ραδιογράφοι

Σεμινάριο με αντικείμενο την ακτινοπροστασία

στη βιομηχανική ραδιογραφία

14

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Μεταφορά ραδιενεργών υλικών

Σύμβουλοι ασφάλειας

Σεμινάριο ειδικής κατάρτισης συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κλάσης 7  (ραδιενεργά υλικά)

 

24

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Κτηνιατρικές εφαρμογές

Κτηνίατροι

Σεμινάριο με αντικείμενο την ακτινοπροστασία στην κτηνιατρική ακτινολογία

 

7

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Βιομηχανίες μετάλλων

Προσωπικό διαχείρισης φορτίων παλαιών μετάλλων

Σεμινάριο με αντικείμενο την ανίχνευση και αναγνώριση ραδιενεργών πηγών

 

7

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Βιομηχανίες που περιλαμβάνουν τη χρήση φυσικών ραδιενεργών υλικών

 

Προσωπικό βιομηχανιών

Σεμινάριο με αντικείμενο  τις αρχές ακτινοπροστασίας  και τη ραδιενέργεια περιβάλλοντος

2

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Ερευνητικές δραστηριότητες με χρήση ραδιενεργών πηγών

 

Ερευνητές / Τεχνικό προσωπικό

Σεμινάριο με αντικείμενο τις αρχές ακτινοπροστασίας

7

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πυρηνική Ασφάλεια

Τελωνειακοί υπάλληλοι

Σεμινάριο με αντικείμενο την ανίχνευση και αναγνώριση ραδιενεργών πηγών

14

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Φορείς εμπλεκόμενοι σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Εμπλεκόμενοι στα Ειδικά Σχέδια Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ)

Σεμινάριο με αντικείμενο τις αρχές ακτινοπροστασίας και την ανίχνευση και αναγνώριση ραδιενεργών πηγών

7

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πυροσβεστικό σώμα

Πυροσβέστες

Σεμινάριο με αντικείμενο τις αρχές ακτινοπροστασίας και την ανίχνευση και αναγνώριση ραδιενεργών πηγών

7

Δεν απαιτείται

Φορέας διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων

Εμπλεκόμενοι στη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων

Σεμινάριο με αντικείμενο την ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων

2

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή έργων μείωσης της συγκέντρωσης ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους

Σεμινάριο με αντικείμενο το ραδόνιο και τις πρακτικές μείωσής του σε εσωτερικούς χώρους

>7

Εγγραφή στο σχετικό μητρώο  αναγνωρισμένων  μηχανικών

 


Πίνακας 2: Δράσεις αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης εποπτών ακτινοπροστασίας

Πρακτικές

Δράση

Πλήθος Δράσεων

Τεκμηρίωση συμμετοχής

Πρακτικές με λειτουργία ακτινικών γεννητριών για σκοπούς ασφαλείας

Σεμινάριο σε θέματα ραδιολογικής ασφάλειας για επόπτες ακτινοπροστασίας πρακτικών με λειτουργία ακτινικών γεννητριών για σκοπούς ασφαλείας

 

14

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πρακτικές με λειτουργία ραδιενεργών πηγών για γεωλογικές μελέτες, βιομηχανικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, βαθμονόμηση και μετρολογικούς σκοπούς

 

Σεμινάριο σε θέματα ραδιολογικής ασφάλειας για επόπτες ακτινοπροστασίας σε οργανισμούς που λειτουργούν ραδιενεργές πηγές για γεωλογικές μελέτες, βιομηχανικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, βαθμονόμηση και μετρολογικούς σκοπούς

14

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για το σύνολο των πρακτικών

Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την «Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας» (PGEC)

3

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

(ΙΑΕΑ/ΕΕΑΕ)

Η κάλυψη περαιτέρω αναγκών κατάρτισης των εποπτών ακτινοπροστασίας αναμένεται να καλυφθούν από σχετικές δράσεις οι οποίες υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς (ΙΑΕΑ, ICRP, EFOMP, κ.λπ.), ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις, κ.λπ. 

 

Πίνακας 3: Δράσεις κατάρτισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας και ιατρικής φυσικής

Πρακτικές

Δράση

Πλήθος Δράσεων

Τεκμηρίωση συμμετοχής

Για το σύνολο των πρακτικών

Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την «Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας» (PGEC)

3

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

(ΙΑΕΑ/ΕΕΑΕ)

 

Η κάλυψη περαιτέρω αναγκών κατάρτισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας και ιατρικής φυσικής αναμένεται να καλυφθούν από σχετικές δράσεις οι οποίες υλοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς (ΙΑΕΑ, ICRP, EFOMP, κ.λπ.), ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις, κ.λπ. 

 

Πίνακας 4: Δράσεις κατάρτισης υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας

Πρακτικές

Δράση

Πλήθος Δράσεων

Τεκμηρίωση συμμετοχής

Για το σύνολο των πρακτικών

Σεμινάριο κατάρτισης στην ιατρική παρακολούθηση εκτιθέμενων εργαζομένων

7

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

Επισημαίνεται ότι δράσεις κατάρτισης που αφορούν σε εμπλεκόμενους σε πρακτικές με ιατρική έκθεση αναμένεται να καλυφθούν εντός των οργανισμών που πραγματοποιούν ιατρικές εκθέσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυα 45872/2019, καθώς και από αναγνωρισμένα από την ΕΕΑΕ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προγράμματα που υλοποιούνται από άλλους φορείς. Η ΕΕΑΕ ενθαρρύνει την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών. Όταν ζητείται, η ΕΕΑΕ θα υποστηρίζει με διαλέξεις που άπτονται του αντικειμένου της, πρωτοβουλίες άλλων φορέων για κατάρτιση σε εμπλεκόμενους με πρακτικές ιατρικής έκθεσης. 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους Πίνακες 1 - 4 θα υλοποιηθούν από την ΕΕΑΕ, καθώς και από εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς των οποίων τα σχετικά προγράμματα θα έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕΑΕ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ΕΕΑΕ ενθαρρύνει την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΑΕ θα συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με εμπλεκόμενα τρίτα μέρη κατά τις φάσεις του σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΑΕ θα συνεργάζεται με:

α)    Πανεπιστημιακές σχολές, πολυτεχνικές σχολές και ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), με τα οποία ήδη συνεργάζεται η ΕΕΑΕ στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για την «Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας» (PGEC) και του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α).

β)     Επαγγελματικούς συλλόγους και επιστημονικές εταιρείες.

γ)     Οργανισμούς που εφαρμόζουν πρακτικές με πηγές ακτινοβολίας (π.χ. βιομηχανίες, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ.), από τους οποίους  θα προέρχονται οι συμμετέχοντες στις δράσεις κατάρτισης.