Νομοθεσία


Όνομα Περιγραφή Αριθμός ΦΕΚ Είδος Αρχείο PDF
Απόφαση 35225/21.04.2023

Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011) - Εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

2638/Β/21.04.2023 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4/287

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

 

1031/Β/24.02.2023 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Νόμος 5019/2023

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις (ιδίως το Άρθρο 81 "Ενσωμάτωση των απαιτήσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες της «ΕΥΡΑΤΟΜ» αναφορικά με την ασφαλή διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων - Αντικατάσταση περ. β) παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4310/2014")

27/Α/14.02.2023 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Κεφάλαιο Γ' - Ν. 4982/2022

Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων (Μέρος Β'/ Κεφάλαιο Γ' - Διατάξεις για την Ατομική Ενέργεια και την Ακτινοπροστασία, άρθρα 60-68).

195/Α/15.10.2022 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2/284/22.09.2022

Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β’ 1074/2016).

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

5189/Β/06.10.2022 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Π.Δ. 67/2022

Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

173/Α/14.09.2022 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2/283

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4α/261/07.06.2019 απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός  μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας» (Β’ 2460).

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση
 

4196/B/08.08.2022 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1/283

Έγκριση διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
 

4185/B/08.08.2022 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4/282

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621).

 * διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

3139/Β/22.06.2022 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 14104

Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

1855/Β/15.04.2022 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 14101

Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων.

1854/Β/15.04.2022 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 32083

Τροποποίηση της υπ’αρ. 45872/26.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» (Β’ 1103).

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

1552/Β/04.04.2022 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 5α/280

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621).

 * διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

658/Β/15.02.2022 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 19443

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας.

 

5139/Β/05.11.2021 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 3/275

Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 

3165/B/19.07.2021 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2β/275

Tροποποίηση της υπ’ αρ. 1/232/09.10.2015 απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β’ 1074/2016).

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

 

3165/B/19.07.2021 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2α/275

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621).

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

 

3165/B/19.07.2021 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Γ5/145078, Άρθρο 11 περί Κατάρτισης ΣΑΜΕΕ

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής. Όπως ισχύει (ως προβλέπεται στην
εκάστοτε προσαρμογή στις ενωσιακές οδηγίες σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων).

3202/Β/21.07.2021 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 97529

«Εθνικό Πρόγραμμα» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων- Σχέδιο δεύτερο
 

4317/Β/02.10.2020 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 43374

Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο
 

1881/Β/18.05.2020 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 84631

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π/112/305/2012 απόφασης (Β΄ 2877) «Βασικές απαιτήσεις – αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ αρ. 91175/2017 απόφαση (Β΄ 1991) για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 219/25.7.2014)

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

3389/Β/13.08.2020 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/4384/2020

Τροποποίηση της Π/112/4364/2018 (ΥΟΔΔ 194/05.04.2018) απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)»

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

249/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2020 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 134664

Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές.

695/Β/04.03.2020 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4/266

Καθορισμός περιστατικών που συνεπάγονται ή ενδεχομένως συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια έκθεση κατά τις ιατρικές εκθέσεις και ο οργανισμός οφείλει να αναφέρει άμεσα στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 

214/Β/03.02.2020 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 135966

Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων εκθέσεων
 

5116/Β/31.12.2019 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 134069

Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β΄ 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013»

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση 

5000/Β/31.12.2019 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 8/264

Τροποποίηση της απόφασης 1/232/09.10.2015 (Β΄ 1074/15.4.2016) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

3990/Β/01.11.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 4635/2019

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (Μέρος ΙΑ', Κεφ. Α' "Αδειοδότηση και έλεγχος κατασκευών κεραιών στην ξηρά")

167/Α/30.10.2019 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4/263

Τροποποίηση της 4α/261/07.06.2019 (2460/Β΄/21-6-2019) απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας».

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

3271/Β/27.08.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1/262

Τροποποίηση της απόφασης 1/261/07.06.2019(Β΄ 2621/28.06.2019) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)»

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

3275/Β/27.08.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Γ5/48222/2474

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής

2755/Β/03.07.2019 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Π.Δ. 81/2019

Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων 

119/Α/08.07.2019 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1/261
Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 
Σημείωση: Τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 1/262/12-07-2019, ΦΕΚ 3275/Β/27-08-2019 και με την Απόφαση ΕΕΑΕ 2α/275/24-06-2021, ΦΕΚ 3165/Β/19-07-2021 και με την Απόφαση ΕΕΑΕ 5α/280/04-02-2022, ΦΕΚ 658/Β/15-02-2022 και με την Απόφαση ΕΕΑΕ 4/282/09-06-2022, ΦΕΚ 3139/Β/22.06.2022
 
 
2621/Β/28.06.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1/261 (2)
Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
2621/Β/28.06.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4α/261
Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας 
 
Σημείωση: Τροποποιήθηκε με την Απόφαση 4/263/25-07-2019, ΦΕΚ 3271/Β/27-08-2019 και από την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 2/283/22-07-2022, ΦΕΚ 4196/B/08-08-2022.
 
2460/Β/21.06.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4β/261
Καθορισμός περιοριστικού επιπέδου δόσης μελών του κοινού από τη σχεδιασμένη λειτουργία συγκεκριμένης πηγής ακτινοβολίας
2460/Β/21.06.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4γ/261
Εξειδίκευση των μέτρων για την ασφαλή διαχείριση και τον έλεγχο των κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας
2460/Β/21.06.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4δ/261
Καθορισμός των τρόπων διάθεσης και υποβολής των αποτελεσμάτων ατομικής παρακολούθησης
2460/Β/21.06.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 5/261
Τροποποίηση της απόφασης 1/232/09.10.2015 (Β’1074/15.4.2016) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ
 
2460/Β/21.06.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 45872/26.03.2019
Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων
 
Σημείωση: Τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 32083/2022 ΦΕΚ 1552/Β/04.04.2022
 
1103/Β/03.04.2019 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2γ/258

Τροποποίηση της απόφασης 1/232/09-10-2015 (1074/15-4-2016  Β’) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ»

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

225/Β/04.02.2019 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Π.Δ. 101/2018

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας

194/Α/20.11.2018 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Δ1(δ)/ΓΠ οικ 86851

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β΄/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β΄/1336/2012), ΓΠ/οικ 92211/4-10-2013, (ΦΕΚ Β΄/2494/2013, Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 22104/14-3-2018 (ΦΕΚ 950/Β΄/2018) υπουργικές αποφάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4310/2014

5132/Β/16.11.2018 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 7β/254

Τροποποίηση της απόφασης Π/112/4364/2018 (ΥΟΔΔ 194/05.04.2018) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)»

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

325/Υ.Ο.Δ.Δ./07.06.2018 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 7α/254

Tροποποίηση της απόφασης 1/232/09.10.15 (Β΄ 1074/15.4.2016) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ».

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

2339/Β/20.6.2018 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2/253

Tροποποίηση της απόφασης 1/232/09.10.15 (Β΄ 1074/15.4.2016) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ".

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

1496/B/02.05.2018 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/4364/2018

Σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)

Σημείωση: Τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 7β/254/31-05-2018, ΥΟΔΔ/325/07-06-2018 και Αριθμ. Π/112/4384/27-03-2020, ΥΟΔΔ/249/07-04-2020

 

194/Υ.Ο.Δ.Δ./05.04.2018 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2704/13.02.2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).

603/Β/22.02.2018 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1506/07.02.2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

356/Β/07.02.2018 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/204/13573/2017

Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 

4068/B/23.11.2017 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/204/13572/2017

Ορισμός α) Προϊσταμένου Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) - Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) και του αναπληρωτή του και β) επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης, στην ΕΕΑΕ.

4068/B/23.11.2017 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Π. Δ. 91/2017

Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

130/Α/01.09.2017 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση-Διόρθωση σφάλματος

Διόρθωση σφάλματος στην από 8 Ιουνίου 2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2182/τ.Β΄/27.06.2017 (θέμα 3)

2448/Β/19.07.2017 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 91175/1991/09.06.2017 (2)

Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) «Βασικές απαιτήσεις - αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L219/25.7.2014)

1991/09.06.2017 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 95553/08.06.2017

Αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του προστίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
 

2182/Β/27.06.2017 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 91175/31.05.2017

Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) «Βασικές απαιτήσεις - αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L219/25.7.2014)

* διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

1991/B/09.06.2017 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 7/245/25.04.2017

Κανονισμός Ακροάσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

1405/B/25.4.2017 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Α1β/Γ.Π.:11000/22.02.2017

Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

94/ΥΟΔΔ/02.03.2017 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 87241/30.05.2016

Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ' αριθμ. Π/112/363 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2488/τ. Β'/18.11.2015 και αφορά αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2615/τ. Β'/04.12.2015.

1601/B/07.06.2016 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1/232/09.10.2015

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ

Σημείωση: Τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις ΕΕΑΕ 2/253/16-03-2018 (ΦΕΚ 1496/B/02-05-2018), 7α/254/31-05-2018 (ΦΕΚ 2339/Β/20-6-2018), 2γ/258/24-01-2019 (ΦΕΚ 225/Β/04-02-2019), 5/261/07-06-2019 (ΦΕΚ 2460/Β/21-06-2019), 8/264/18-10-2019 (ΦΕΚ 3990/Β/01-11-2019), 2β/275/24-06-2021 (ΦΕΚ 3165/Β/19-07-2021), 2/284/22-09-2022 (ΦΕΚ 5189/Β/06-10-2022)

 

1074/B/15.04.2016 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016

Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013.

Σημείωση: Τροποποιήθηκε με την Υπουργική απόφαση 134069/31-12-2019, ΦΕΚ 5000/Β/31-12-2019. 

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

241/Β/09.02.2016 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/214196/30.12.2015
«ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
2941/B/31.12.2015 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση -διόρθωση σφάλματος, 04.12.2015

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Π/112/363 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2488/ τ. Β'/18.11.2015

2615/Β/04.12.2015 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/363/13.11.2015

Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων - απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

2488/Β/18.11.2015 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 131207/Ι3/20.08.2015

Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων

1858/Β/27.08.2015 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/237/07.08.2015

Τροποποίηση της αριθμ. Π/112/345 (Β΄ 3271/06.12.2012) κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας» 

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

1659/Β/07.08.2015 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4.2/229/03.04.2015

Ειδικές απαιτήσεις για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινοβολητών παραγώγων αίματος.

 

 

947/Β/26.05.2015 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2.1/228/06.02.2015

Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους 6 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, για την διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων από εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.

947/Β/26.05.2015 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 4.1/229/03.04.2015

Χρήση συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας με λυχνία που φέρει άνοδο από Βολφράμιο (W) ή/και Ρόδιο (Rh).

 

947/Β/26.05.2015 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2.2/228/06.02.2015

Καθορισμός πρόσθετων απαιτήσεων για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας κινητών συστημάτων ακτινογράφησης για την πραγματοποίηση κατ' οίκον ακτινογραφήσεων.

 

947/Β/26.05.2015 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Κεφάλαιο Ε' - Ν. 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις (Κεφάλαιο Ε' - Διαχείριση Πυρηνικής Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), άρθρα 39-46 και άρθρο 90). Αντικαταστάθηκε από το Κεφάλαιο Γ' - Ν. 4982/2022 (άρθρα 60-68). Βλ. συνημμένο αρχείο.

258/Α/08.12.2014 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Δ.ΥΓ2/οικ.98941/6.11.2014

Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας και οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις.

3176/Β/26.11.2014 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2/214/05.06.2014

Καθορισμός των διαδικασιών αποδέσμευσης/παραλαβής ραδιορυπασμένων αντικειμένων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται από ιατρικές εφαρμογές

1958/Β/18.07.2014 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση οικ. 29179/340/Φγ61/14.05.2014

Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

1275/Β/20.05.2014 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση οικ. 65977/974/Φγ61/12.12.2013

Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

3260/Β/20.12.2013 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Π. Δ. 122/2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Σημείωση: Τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 91/2017, ΦΕΚ 130/Α/01-09-2017

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

177/Α/12.08.2013 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1/216/27.02.2013

Χορήγηση επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας των αποφοίτων του Τμήματος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

 

588/Β/14.03.2013 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 6/215/08.02.2013

Χορήγηση επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας των αποφοίτων ΙΕΚ των ειδικοτήτων "Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων" και "Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας".

588/Β/14.03.2013 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/345/04.12.2012

Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας.

Σημείωση: Τροποποιήθηκε με την Υπουργική απόφαση Π/112/237/31-07-2015, ΦΕΚ 1659/Β/07-08-2015

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

3271/Β/06.12.2012 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/112/305/17.10.2012

Βασικές απαιτήσεις − αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Σημείωση: Τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές αποφάσεις 91175/31-05-2017 (ΦΕΚ 1991/B/09-06-2017) και 84631/07-08-2020 (ΦΕΚ 3389/Β/13-08-2020).

*διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση

2877/Β/26.10.2012 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 4085/2012

Κύρωση της Μακροπρόθεσμης Συμφωνίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέματα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφάλειας Καταλοίπων.

194/Α/12.10.2012 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2/212/29.06.2012

Κριτήρια εξουσιοδότησης εργαστηρίων για μετρήσεις ραδιολογικού χαρακτηρισμού ιαματικών φυσικών πόρων

2182/Β/23.07.2012 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 3/212/29.09.2012

Καθορισμός των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους

2182/Β/23.07.2012 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Π. Δ. 60/2012

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 172/2.7.2009).

111/Α/03.05.2012 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 4070/2012

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

82/Α/10.04.2012 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 209/004

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

730/Β/13.03.2012 Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 4053/2012

Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

44/Α/07.03.2012 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση οικ. 52280/4720/08.11.2011

Συμπλήρωση της 35043/2524/1−9−2010 (ΦΕΚ 1385/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης − Καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

2640/Β/09.11.2011 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 14759/09.11.2011

Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων.

2657/Β/09.11.2011 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση, Π/105/354/04.11.2011

Απόφαση για την εφεξής ακολουθητέα διαδικασία χορήγησης επάρκειας γνώσεων στην ακτινοπροστασία από την ΕΕΑΕ, σε εργαζομένους στο χώρο της υγείας μη ιατρούς που συμμετέχουν σε διαδικασίες με ακτινοβολίες

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 3990/2011

Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού.

159/Α/13.07.2011 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ 154949/03.12.2010

Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

1918/Β/10.12.2010 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/105/371/09.11.2010

Διευκρινίσεις για τους μη κατέχοντες τίτλους σπουδών σχετικούς με δραστηριότητες που σχετίζονται με ιοντίζουσες ακτινοβολίες

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Π. Δ. 83/2010

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

147/Α/03.09.2010 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.3868/2010

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ιδίως άρθρο 23, Επιτροπή Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών). 

129/Α/03.08.2010 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/199/239/19.07.2010

Πρωτόκολλα ελέγχου ακτινοθεραπευτικών τμημάτων

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση, Π/105/412/09.12.2009

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εκπαίδευση για τους κατέχοντες και μη τίτλους σπουδών σχετικούς με δραστηριότητες που σχετίζονται με ιοντίζουσες ακτινοβολίες

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/405/325/14.10.2009

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό κριτηρίων χορήγησης επάρκειας στην ακτινοπροστασία σε εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, μη ιατρούς, που συμμετέχουν σε διαδικασίες με ακτινοβολίες

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/199/153/13.10.2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Απόφαση Δ.Σ. ΕΕΑΕ για τον καθορισμό κριτηρίων χορήγησης επάρκειας στην ακτινοπροστασία σε εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, μη ιατρούς, που συμμετέχουν σε διαδικασίες με ακτινοβολίες

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 17414/02.10.2009

Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης "Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων" (ΦΕΚ Β'1932).

2215/Β/02.10.2009 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 3787/2009

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύμβασης της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982.

140/ Α/07.08.2009 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 9833/26.05.2009

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους.

1055/Β/2.06.2009 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Υ7α/ΓΠ/οικ.35776/12.03.2009

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Α2στ.οικ.2073/20.4.1983 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων.

532/Β/23.03.2009 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 3710/2008

Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.

216/Α/23.10.2008 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση ΔΥΓ2/ΟΙΚ.91126/02.07.2008

Κριτήρια και διαδικασία για την χορήγηση άδειας σκοπιμοτητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές.

1320/Β/07.07.2008 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση ΔΥΓ2/οικ.57793/23.04.2008

Κριτήρια και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές.

802/Β/07.05.2008 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν.3653/2008

Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας & άλλες διατάξεις.

49/Α/21.03.2008 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2300 ΕΦΑ (493)/06.02.2008

Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.

346/Β/03.03.2008 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση ΔΥΓ2/92027/28.11.2007

Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για την ακτινολογική εξέταση της μαστογραφίας και Καθοδηγητικών Επιπέδων Δόσεων (ΚΕΔ) για τις διαγνωστικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής.

2345/Β/11.12.2007 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 52526/6904/14.09.2007

Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγησης πιστοποιητικού συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

1900/Β/14.09.2007 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 8701/118/09.02.2007

Προσδιορισμός ύψους του παραβόλου το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για τον έλεγχο τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

302/07.03.2007 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/105/014/12.01.2007

Kαθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006)

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 18.10.2006

Εγκύκλιος της ΕΕΑΕ για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (σε εφαρμογή της § 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας)

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Π/105/241/03.08.2006

Επίπεδα αποδέσμευσης υλικών που εμπεριέχουν φυσική ραδιενέργεια

- Απόφαση ΕΕΑΕ Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 10828/ΕΦΑ (1897)/31.05.2006

Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών.

859/10.07.2006 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν.3431/2006

Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

13/Α/03.02.2006 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Aπόφαση ΔΥΓ2 οικ. 2956/23.12.2004

Συγκρότηση 5μελούς επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβολιών στη Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης.

37/Β/18.01.2005 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 3060(ΦΟΡ)238/ 28.03.2002

Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων.

512/B/25.04.2002 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 1014(ΦΟΡ) 94/25.01.2001

Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (με την έκδοση του π.δ.101/2018 έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις του μέρους 1, οι διατάξεις 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, και 2.9 από το μέρος 2 και όλες οι διατάξεις του μέρους 12)

216/Β/06.03.2001 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 53571/3839/01.09.2000

Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.

1105/B/06.09.2000 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν.2824/2000

Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.

90/Α/16.03.2000 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 2805/2000

Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου κατ' εφαρμογή του άρθρου ΙΙΙ, παράγραφοι (1) και (4), της Συνθήκης για τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων.

50/Α/03.03.2000 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 11592 (ΦΟΡ) 1125/04.08.1999

Υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση εξοπλισμού για έλεγχο ύπαρξης ραδιενεργών υλικών στα σιδηρομεταλλεύματα και παράνομης εισαγωγής τους.

1633/Β/18.08.1999 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 2680/1999

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕΑΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο Πυρηνικών Δραστηριοτήτων της Ρουμανίας, για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

14/Α/05.02.1999 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Ν.2496/1997

Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ιδίως άρθρο 39 για μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες).

87/Α/16.05.1997 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Ν.2480/1997

Κύρωση Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια.

70/Α/14.05.1997 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Π. Δ. 22/1997

Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών-μελών της κοινότητας καθώς και προς και από την κοινότητα.

20/Α/26.02.1997 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 9087(ΦΟΡ)1004/13.09.1996

Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη περιοχή.

849/Β/13.09.1996 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 2344/1995

Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.

212/Α/11.10.1995 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 2739/22.02.1994

Κανονισμός ενημέρωσης του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα της υγείας και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες.

165 /Β/ 15.03.1994 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Π.Δ. 404/1993

Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

173/Α/5.10.1993 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 5408/Ε3/2362/Φ. NSG, 31.08.1993

Έλεγχος Διακίνησης Πυρηνικών Υλικών, εξοπλισμών και τεχνολογίας που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

730/Β/21.09.1993 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Φ.0544/3/ΑΣ192/Ν.3989/23.04.1991

Έγκριση Συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε.Α.Ε. της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Επιτροπής Ειρηνικής Χρήσης της Πυρ. Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρ ατυχ. καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

66/Α/06.05.1991 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν.1938/1991

Κύρωση Σύμβασης για την έγκαιρη γνωστοποίηση σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος.

36/Α/13.03.1991 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Ν.1937/1991

Κύρωση Σύμβασης για αρωγή σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή κατάσταση έκτακτης ραδιολογικής ανάγκης.

35/Α/13.03.1991 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 9185 (ΦΟΡ) 705/07.06.1989

Μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων της παλαιάς ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δ» στην αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία ΕΕΑΕ.

Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση ΕΕΑΕ/1/829/21.12.1988

Μεταβίβαση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ, στο Διευθυντή και Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού της ΕΕΑΕ του δικαιώματος να υπογράφει "Με γενική εξουσιοδότηση Υπουργού".

924/Β/28.12.1988 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 17176/14.11.1988

Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ.

832/Β/15.11.1988 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση 120/1/837/19.09.1988

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ.

696/Β/21.09.1988 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Ν. 1758/1988

Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύμβαση για την αστική ευθύνη στον τομέα πυρηνικής ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, τροποποιήθηκε από το πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28 ης Ιανουαρίου 1964.

44/Α/10.03.1988 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Ν.1733/1987

Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ιδίως Μέρος Έβδομο: Σύσταση Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και άλλες διατάξεις, άρθρο 28)

171/Α/22.09.1987 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Ν.1636/1986

Κύρωση Σύμβασης για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού.

106 /Α/18.07.1986 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Π. Δ. 610/1978

Περί καθορισμού προϋποθέσεων, διαδικασίας κλπ. δια την παροχή προς τη ΔΕΗ αδείας ιδρύσεως πυρηνικής εγκαταστάσεως επί σκοπώ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εις συγκεκρμένον τόπον ή αλλαγής του τόπου αυτού.

130/Α/23.08.1978 Προεδρικό Διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Νομοθετικό διάταγμα υπ' αριθ. 181, ΦΕΚ 347/Α/20.11.1974

Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

347/Α/20.11.1974 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.Δ. 854/1971

Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων.

54/Α/18.03.1971 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.Δ. 695/1970

Περί κυρώσεως της συμβάσεως περί των προνομίων και ασυλιών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, εγκριθείσης υπό του Σώματος των Διοικητών αυτού την 1ην Ιουλίου 1959.

213/Α/7.11.1970 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.Δ. 437/1970

Περί κυρώσεως της υπογραφείσης την 1ην Ιουλίου 1968 Συνθήκης περί μη διαδόσεως των πυρηνικών όπλων.

49/Α/26.02.1970 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.451/1968

Περί αναδιοργανώσεως της ΕΕΑΕ.

135/Α/20.06.1968 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Απόφαση Ε13/301/10.02.1964

Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων.

63/Β/16.2.1964 Υπουργική Απόφαση Ανοίξτε το αρχείο
Β. Διάταγμα υπ’ αριθ. 451, ΦΕΚ 108/Α/21.07.1962

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων και Οδοντιατρείων.

108/Α/21.07.1962 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.Δ. 4115/1960

Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 3891/1958 περί αναδιοργανώσεως της ΕΕΑΕ.

165/Α/9.10.1960 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.Δ. 3891/1958

Περί αναδιοργανώσεως της ΕΕΑΕ.

197/Α/7.11.1958 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.Δ. 3730/1957

Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη υπογραφείσης τη 26η Οκτωβρίου 1956 πολυμερούς Συμβάσεως περί Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

149/Α/12.08.1957 Νομοθετικό διάταγμα Ανοίξτε το αρχείο
Ν.3277/1955

Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν. 2750: περί ιδρύσεως ΕΕΑΕ ως και του τρόπου εισαγωγής και ελέγχου των φυσικώς ραδ/γών στοιχείων και των ραδ/γών ισοτόπων.

168/Α/01.07.1955 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο
Ν.2750/1954

Περί ιδρύσεως ΕΕΑΕ.

33/Α/26.02.1954 Νόμος Ανοίξτε το αρχείο