Σε διεθνές επίπεδο

Σε διεθνές επίπεδο η πυρηνική ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Το σημαντικότερο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (Convention on Nuclear Safety). 

Η Διεθνής Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια υιοθετήθηκε το 1994 και τέθηκε σε ισχύ το 1996. Σκοπός της είναι να δεσμεύσει νομικά τα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις να τηρούν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, θέτοντας διεθνή πρότυπα. Αν και η κύρωση της Σύμβασης είναι προαιρετική, εντούτοις συμμετέχουν σε αυτή όλα τα κράτη που διαθέτουν πυρηνική βιομηχανία, πολλά κράτη χωρίς πυρηνική βιομηχανία και ενθαρρύνονται έντονα να προσχωρήσουν και αυτά που έχουν δηλώσει πρόθεση εισαγωγής πυρηνικής ενέργειας.Τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου και υλοποίησης των απαιτήσεων της Σύμβασης, οι οποίες τίθενται σε αξιολόγηση ομοτίμων από τα υπόλοιπα κράτη.

Η Ελλάδα προσχώρησε στη Σύμβαση το 1994 και την κύρωσε με Νόμο το 1997. Η ΕΕΑΕ συμμετέχει ενεργά στις απολογιστικές συνεδριάσεις και καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν από την κύρωση της Σύμβασης. Αυτές περιλαμβάνουν την υποβολή εθνικής έκθεσης και την παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις που τίθενται από άλλες χώρες. Επιπλέον, αξιοποιείται η δυνατότητα που παρέχει η Σύμβαση για ενημέρωση σε ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας που αφορούν άλλες χώρες.

Τα αρχεία που αφορούν στην εκπροσώπηση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια παρατίθενται στη συνέχεια:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της ΙΑΕΑ.