Πυρηνική ασφάλεια

Ως «πυρηνική ασφάλεια» νοείται η επίτευξη κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας, η πρόληψη ατυχημάτων και ο μετριασμός των συνεπειών των ατυχημάτων, με σκοπό την προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού από κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες προέρχονται από πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η μοναδική πυρηνική εγκατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Ο ρόλος της ΕΕΑΕ, ως αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, περιλαμβάνει:

  • την τήρηση και την εφαρμογή του υπάρχοντος εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου (εθνικό πλαίσιο) για την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Συνθήκης για την Πυρηνική Ασφάλεια. Σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο η ΕΕΑΕ: α) είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του συστήματος αδειοδότησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων και απαγόρευσης της λειτουργίας τους χωρίς άδεια, β) είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του συστήματος εποπτείας της πυρηνικής ασφάλειας, γ) εισηγείται δράσεις για την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής λειτουργίας και της τροποποίησης ή της ανάκλησης μιας άδειας.
  • την εισήγηση δράσεων, ώστε το εθνικό πλαίσιο να διατηρείται και να βελτιώνεται, εφόσον αυτό απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα, που αποκτάται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα διδάγματα από τις μελέτες ασφάλειας των εν λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα πορίσματα των ερευνών στον τομέα της ασφάλειας, όταν αυτά είναι σχετικά και διαθέσιμα.

Ειδικότερες πληροφορίες για το εθνικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαδικασία αδειοδότησης και επιθεώρησής τους παρουσιάζονται παρακάτω.

Νομοθετικό πλαίσιο

Το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον ρυθμιστικό έλεγχο της πυρηνικής ασφάλειας στην Ελλάδα περιλαμβάνει κείμενα που διαμορφώθηκαν βάσει απαιτήσεων και προτύπων ασφαλείαςδιεθνών οργανισμών.

Περισσότερα:

Αδειοδότηση & Επιθεωρήσεις

Οι ερευνητικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες αδειοδοτούνται και επιθεωρούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση "Βασικές απαιτήσεις - αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων" (ΦΕΚ 2877/Β/26.10.2012), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 91175/31.05.2017 (ΦΕΚ 1991/B/09.06.2017) και 84631/07-08-2020 (ΦΕΚ 3389/Β/13.08.2020). Η αδειοδότηση ακολουθεί τα στάδια της ζωής της εγκατάστασης. Οι άδειες εκδίδονται είτε από την ΕΕΑΕ, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ. Οι επιθεωρήσεις έχουν σκοπό να επιβεβαιώσουν ότι ο κάτοχος άδειας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τους όρους της άδειας.

Περισσότερα: