Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων

Για την αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας οι ισχύοντες Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας προβλέπουν απαιτήσεις, κριτήρια και συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ειδικότερα σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται:

  • στο άρθρο 79 του π.δ. 101/2018,
  • στο Κεφάλαιο Ε' της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019), όπως έχει τροποποιηθεί με την κ.υ.α. 32083/2022 (ΦΕΚ 1552/Β/04.04.2022),
  • στην απόφαση της ΕΕΑΕ "Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας", όπως ισχύει (Απόφαση 4α/261/07.06.2019, ΦΕΚ 2460/Β/21.06.2019 και τροποποιητική Απόφαση 4/263/25.07.2019, ΦΕΚ 3271/Β/27.08.2019).

Οι προβλεπόμενες τριμελείς επιτροπές για τις αναγνωρίσεις/εξουσιοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών συγκροτούνται κατόπιν συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ. Δείτε τις σχετικές αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών:

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τις αναγνωρίσεις εμπειρογνωμόνων και αναγνωρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις υπηρεσιών.

Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας ορίζονται τα ακόλουθα πεδία αναγνώρισης: α) πεδίο Α: για ιατρική έκθεση (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης με χρήση ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού), β) πεδίο Β: εκτός της ιατρικής έκθεσης (ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου, και άλλους σκοπούς).

Οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας κατ' ελάχιστο διαθέτουν:
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ,
β) αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ακτινοπροστασία,
γ) αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης, 
δ) ειδικά για αναγνώριση στο πεδίο Α, άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικών Ιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την αναγνώριση ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΑΕ με τα ακόλουθα:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
β) αντίγραφα τίτλων σπουδών, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα,
γ) απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα των άλλων, παραπάνω αναφερόμενων αποδεικτικών, 
δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την αναγνώρισή τους ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας και να βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων. 

Για την αναγνώριση ως εμπειρογνώμονες ακτινοπροστασίας και στα δύο πεδία Α και Β οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε πεδίο.

Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας σε συγκεκριμένο πεδίο αναγνώρισης έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πεδίο αναγνώρισης στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 60 ωρών.

Για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής οι ενδιαφερόμενοι κατ' ελάχιστο διαθέτουν:
α) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής, 
β) αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης στις ιατρικές εκθέσεις, αναγνωρισμένη από εθνικούς ή διεθνείς φορείς,
γ) αποδεδειγμένη τριετή εργασιακή εμπειρία Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την αναγνώριση ως εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσικής υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΑΕ με τα ακόλουθα:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
β) απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα των παραπάνω αποδεικτικών,
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την αναγνώρισή τους ως εμπειρογνώμονες ιατρικής φυσικής και να βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Η ισχύς της αναγνώρισης των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικών εκθέσεων στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά (7) έτη διάρκειας εξήντα (60) ωρών. 

Για την αποδοχή του ορισμού εποπτών ακτινοπροστασίας ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ κατά τη διαδικασία χορήγησης ή ανανέωσης του αποδεικτικού καταχώρισης ή της άδειας:
α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του οριζόμενου επόπτη,
β) απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα των αποδεικτικών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος IV της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019, όπως έχει τροποποιηθεί με την κ.υ.α. 32083/2022 (ΦΕΚ 1552/Β/04.04.2022) (βλ. σχετική άτυπη κωδικοποίηση των δύο κ.υ.α.).

Ειδικά για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών, ως επόπτης ακτινοπροστασίας νοείται και ως ο εκτελών τα καθήκοντα του συμβούλου ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 (Β'2915/24.08.2017), όπως ισχύει (ως προβλέπεται στην εκάστοτε προσαρμογή στις ενωσιακές οδηγίες σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων).

Στην περίπτωση που ο οργανισμός ορίζει ως επόπτη ακτινοπροστασίας έναν εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 82 του π.δ. 101/2018, ισχύουν τα εξής:

α) Ο εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας με αναγνώριση στο πεδίο Α θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αποδοχής επόπτη ακτινοπροστασίας για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και οι οποίες απαιτούν έγκριση μέσω αδειοδότησης.

β) Ο εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας με αναγνώριση στο πεδίο Β θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αποδοχής επόπτη ακτινοπροστασίας για πρακτικές που δεν περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση και ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, ασφάλειας, διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και φυσικών ραδιενεργών υλικών (συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου), μεταφορών και άλλους σκοπούς.

Δείτε στο σχετικό έντυπο περισσότερες πληροφορίες για την αποδοχή και τις αρμοδιότητες των εποπτών ακτινοπροστασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας αρμοδίων για την ιατρική παρακολούθηση εκτιθέμενων εργαζομένων είναι η απασχόληση, κατ’ ελάχιστο ενός ιατρού με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας ή ενός ιατρού που πληροί τις προϋποθέσεις να ασκεί νομίμως καθήκοντα ιατρού εργασίας, ο οποίος διαθέτει αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων διάρκειας τριάντα (30) ωρών, αναγνωρισμένη από εθνικούς ή διεθνείς φορείς.

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή οι φορείς που επιθυμούν την αναγνώριση ως υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΑΕ με τα ακόλουθα:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των απασχολούμενων σε αυτές ιατρών εργασίας,

β) απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα των παραπάνω αποδεικτικών μη τυπικής εκπαίδευσης,

γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την αναγνώρισή τους ως υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και να βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Η ισχύς της αναγνώρισης των ως άνω υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας έχει διάρκεια επτά (7) έτη. Για την ανανέωση της αναγνώρισης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων στην οποία συμμετείχαν τα τελευταία επτά έτη διάρκειας 60 ωρών. 

Α. Τεχνικές προϋποθέσεις

1. Η υπηρεσία δοσιμετρίας πληροί τουλάχιστον τα πιο κάτω τεχνικά κριτήρια:
α) Διαθέτει τις απαραίτητες φυσικές εγκαταστάσεις και επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της παρεχόμενης υπηρεσίας που καλύπτει το είδος ακτινοβόλησης (εσωτερική, εξωτερική), τα είδη ακτινοβολιών, το ενεργειακό εύρος τους και το εύρος των ρυθμών δόσης στις οποίες δύναται να βρεθούν οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι.
β) Εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους δοσιμέτρησης που βασίζονται στην εξέταση των χαρακτηριστικών του χώρου εργασίας και των ιδιοτήτων του πεδίου ακτινοβολίας στο οποίο δύναται να βρεθούν οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι.
γ) Είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων» ή ισοδύναμου. Η διαπίστευση καλύπτει τουλάχιστον τους επιμέρους τομείς και περιοχές εφαρμογής για τις οποίες ζητείται η εξουσιοδότηση. Ο φορέας που χορηγεί την διαπίστευση πρέπει να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης (European Cooperation for Accreditation-EA).
δ) Διαθέτει ιχνηλασιμότητα από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας των δοκιμών (μετρήσεων) που πραγματοποιεί μέσω βαθμονόμησης, σε τουλάχιστον υποπρότυπο εργαστήριο βαθμονόμησης (SSDL).
ε) Εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου του χρησιμοποιούμενου λογισμικού, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε ακούσια τροποποίηση του λογισμικού και των δεδομένων (ιδίως WELMEC 7.2, 2015 ή μεταγενέστερο ή ισοδύναμο), καθώς και κατάλληλες διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού, αποθήκευσης, δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς των αρχείων.
στ) Εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες ώστε:
αα) σε περίπτωση ατυχήματος ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη δόση εντός μικρού χρονικού διαστήματος (όχι πάνω από 12 ώρες) από την άφιξη των δοσιμέτρων ή του εργαζόμενου στους χώρους της,
ββ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια συνήθους επεξεργασίας ότι μια δόση υπερβαίνει την τιμή των αντίστοιχων ορίων δόσης, να είναι σε θέση να ενημερώσει άμεσα μέσω οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου τον οργανισμό ή, σε περίπτωση εξωτερικού εργαζομένου, τον εργοδότη,
γγ) σε περίπτωση εξωτερικής ακτινοβόλησης και εφόσον χρησιμοποιούνται ειδικά δοσίμετρα ελέγχου για την εκτίμηση της συμβολής της δόσης από φυσική ακτινοβολία υποβάθρου ή από πιθανή ακτινοβόληση κατά τη μεταφορά των δοσιμέτρων, να είναι σε θέση να εκτιμήσει τις δόσεις ακόμη και εάν καταστραφούν ή χαθούν τα δοσίμετρα ελέγχου,
δδ) σε περίπτωση εξωτερικής ακτινοβόλησης και εφόσον τα ατομικά δοσίμετρα δεν επιστραφούν έγκαιρα, να είναι σε θέση να μετρήσει με ικανοποιητική ακρίβεια τη δόση και δη σε βάθος χρόνου τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής των δοσιμέτρων στον οργανισμό ή, σε περίπτωση εξωτερικού εργαζομένου, τον εργοδότη,
εε) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της δόσης από εξωτερική ακτινοβόληση, να χρησιμοποιεί κατάλληλη μέθοδο σήμανσης στις εκθέσεις αποτελεσμάτων, αποκλειόμενης της χρησιμοποίησης ένδειξης μηδενικής δόσης.

2. Η υπηρεσία δοσιμετρίας τηρεί τους ακόλουθους όρους κατά την παροχή των υπηρεσιών της:
α) Χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε κάθε επικοινωνία και σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει.
β) Ανακοινώνει στον οργανισμό ή, σε περίπτωση εξωτερικού εργαζομένου, τον εργοδότη τα αποτελέσματα της ατομικής παρακολούθησης εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των ατομικών δοσιμέτρων, βιολογικών δειγμάτων ή την διεξαγωγή in vivo μετρήσεων ολόσωμης ακτινοβολίας ή συγκεκριμένων οργάνων.
γ) Υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΕΕΑΕ σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο τα αποτελέσματα ατομικής παρακολούθησης.
δ) Παρέχει συμβουλές στους εκτιθέμενους εργαζόμενους σχετικά με τον κατάλληλο χειρισμό, την αποθήκευση και χρήση των ατομικών δοσιμέτρων και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω δοσίμετρα χρησιμοποιούνται σωστά. Αντίστοιχες οδηγίες απευθύνονται και στον οργανισμό ή, στην περίπτωση εξωτερικού εργαζομένου, τον εργοδότη.
ε) Συμμετέχει σε αποδεκτή από την ΕΕΑΕ και ανεξάρτητα οργανωμένη άσκηση διασύγκρισης, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.
στ) Για τον υπολογισμό και την ανακοίνωση της αβεβαιότητας των μετρήσεων χρησιμοποιεί μεθοδολογία ευρέως αποδεκτή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ζ) Διατηρεί μέχρι και δύο έτη από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους πελάτες της τις πρωτογενείς πληροφορίες της μέτρησης, ώστε ο υπολογισμός της δόσης να μπορεί να επαναληφθεί εκ νέου και από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.

Β. Προϋποθέσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαναλαμβανόμενης κατάρτισης 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας αρμοδίων για τη βαθμονόμηση, ανάγνωση ή ερμηνεία των ενδείξεων συσκευών ατομικής παρακολούθησης, ή για τη μέτρηση της ενεργότητας στο ανθρώπινο σώμα ή σε βιολογικά δείγματα, ή για τον υπολογισμό των δόσεων είναι η απασχόληση τουλάχιστον ενός εργαζομένου ο οποίος διαθέτει:

α) πτυχίο ΑΕΙ σχολών θετικών επιστημών ή δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ και

β) αποδεικτικό μεταπτυχιακής τυπικής εκπαίδευσης, η οποία καλύπτει γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τη δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αρχές ανίχνευσης και μέτρησης των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, βιολογικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και αρχές ακτινοπροστασίας επαγγελματικά εκτιθέμενων.

Το λοιπό προσωπικό του φορέα διαθέτει εκπαίδευση και κατάρτιση στα αντικείμενα της προηγούμενης περίπτωσης β, σε τεχνικά θέματα των εφαρμοζόμενων μεθόδων και σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων της δοσιμέτρησης. Η εκπαίδευση και κατάρτιση του δύναται να διεξαχθεί εντός του φορέα ή από εξωτερικούς φορείς.

 

Η ισχύς της εξουσιοδότησης των ως άνω υπηρεσιών ατομικής δοσιμετρίας έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Για την ανανέωση της εξουσιοδότησης απαιτείται αποδεικτικό μη τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα ατομικής δοσιμετρίας εκτιθέμενων εργαζομένων στην οποία συμμετείχε τουλάχιστον ένας εργαζόμενος του φορέα τα τελευταία πέντε (5) έτη διάρκειας 60 ωρών.

 

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών φορμών:

Στο σημείο ζ της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) καθορίζονται οι τιμές χρέωσης για τις εν λόγω αναγνωρίσεις εμπειρογνωμόνων και αναγνωρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις υπηρεσιών (μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης).

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε

Αποφάσεις 

Οι αποφάσεις των ανωτέρω επιτροπών αναγνώρισης ή εξουσιοδότησης υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων δημοσιεύονται στις ακόλουθες σελίδες:

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΑΕ στη διεύθυνση anagnoriseis@eeae.gr.

Αναγνώριση εργαστηρίων για τη διενέργεια ραδιολογικών αναλύσεων σε βιομηχανικούς τομείς και εφαρμογές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά

Σύμφωνα με την κ.υ.α. 45872/2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019) οι έχοντες την ευθύνη των βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών του καταλόγου του Παραρτήματος VI του π.δ. 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α) απαιτείται να χαρακτηρίζουν τα πάσης φύσης υλικά που τους αφορούν, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση, προκειμένου να μπορεί να εξεταστεί εάν οι πρακτικές που εφαρμόζουν δύναται να προκαλέσουν έκθεση των εργαζομένων ή μελών του κοινού, η οποία δεν μπορεί να παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας.

Περισσότερα: