Αναγνώριση εργαστηρίων για τη διενέργεια ραδιολογικών αναλύσεων σε βιομηχανικούς τομείς και εφαρμογές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά

Σύμφωνα με την κ.υ.α. 45872/2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019), όπως έχει τροποποιηθεί με την κ.υ.α. 32083/2022 (ΦΕΚ 1552/Β/04.04.2022) (βλ. σχετική άτυπη κωδικοποίηση των δύο κ.υ.α.), οι έχοντες την ευθύνη των βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών του καταλόγου του Παραρτήματος VI του π.δ. 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α) απαιτείται να χαρακτηρίζουν τα πάσης φύσης υλικά που τους αφορούν, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση, προκειμένου να μπορεί να εξεταστεί εάν οι πρακτικές που εφαρμόζουν δύναται να προκαλέσουν έκθεση των εργαζομένων ή μελών του κοινού, η οποία δεν μπορεί να παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας. Οι ραδιολογικές αναλύσεις πρέπει να διενεργούνται από εργαστήρια διαθέτοντα πιστοποίηση σε σχετικό πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθιερωμένων προτύπων και διαδικασιών (ιδίως κατά ISO), ή αναγνώριση από την ΕΕΑΕ.

Προκειμένου ένα εργαστήριο να λάβει τη σχετική αναγνώριση από την ΕΕΑΕ υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τεκμηρίωση της τεχνικής του καταλληλότητας. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της αξιολόγησης το ενδιαφερόμενο εργαστήριο ενθαρρύνεται να περιλάβει στην τεκμηρίωση τα ακόλουθα στοιχεία:

  • αριθμό διαθέσιμων ανιχνευτικών συστημάτων και λογισμικών ανάλυσης των μετρήσεων
  • στοιχεία για τον αριθμό και την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην πραγματοποίηση των αναλύσεων
  • περιγραφή των διαδικασιών μέτρησης και βαθμονόμησης και των προτύπων που ακολουθούνται
  • στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα των πηγών βαθμονόμησης
  • στοιχεία για τη μέθοδο υπολογισμού αβεβαιοτήτων και ορίων ανίχνευσης
  • περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ελέγχων ποιότητας και διαχείρισης αρχείων
  • τα αποτελέσματα συμμετοχής του εργαστηρίου σε, σχετιζόμενες με το πεδίο αναγνώρισης, ασκήσεις διασύγκρισης τα τελευταία 4 έτη
  • δέσμευση του εργαστηρίου σχετικά με τη γνωστοποίηση στην ΕΕΑΕ των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τις οποίες διενεργεί στο πλαίσιο της αναγνώρισης και
  • διαθεσιμότητα του εργαστηρίου για τη διενέργεια επιτόπου επίσκεψης της ΕΕΑΕ στις εγκαταστάσεις του, για την παρακολούθηση επίδειξης των διαδικασιών μέτρησης που αφορούν στο αίτημα αναγνώρισης.

Κατόπιν θετικής αξιολόγησης της αίτησης η ΕΕΑΕ αναγνωρίζει το εργαστήριο ως φορέα διαθέτοντα την ικανότητα να διενεργεί ραδιολογικές αναλύσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 της κ.υ.α. 45872/2019. Η αναγνώριση έχει διάρκεια μέχρι τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα αναγνωρισμένα από την ΕΕΑΕ εργαστήρια είναι τα ακόλουθα:

Δείτε, επίσης, σχετικά με τις αναλύσεις που πραγματοποιεί το εργαστήριο της ΕΕΑΕ.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd