Εξουσιοδότηση εργαστηρίων που πραγματοποιούν αναλύσεις στο πόσιμο νερό

Ως «Εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων» νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ορίζονται «τα εργαστήρια της ΕΕΑΕ και τα εργαστήρια τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από την ΕΕΑΕ» (σημείο 3, άρθρο 7 της Απόφασης Π/112/1057/2016/01.02.2016 «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016 και τροποποιητική Απόφαση 134069/23.12.2019, ΦΕΚ 5000/Β/31.12.2019) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ (διαθέσιμη σχετική άτυπη κωδικοποίηση).

Βάσει της παραπάνω Απόφασης, τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια μπορούν να καταθέσουν στην ΕΕΑΕ σχετικό φάκελο, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του εργαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων πόσιμου νερού (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ.).
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού και του πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης κατά ISO 17025, όπως έχει εκδοθεί από τον αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης, αναγνωρισμένος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαπίστευσης (European co-operation for Accreditation -EA). 
  • Σύντομη περιγραφή της αναλυτικής τεχνικής που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ολικής α/β ακτινοβολίας και των ισοτόπων του ουρανίου (U-238, U-234), καθώς και τα ελάχιστα όρια ανίχνευσης των μεθόδων.
  • Πρόσφατα αποτελέσματα συμμετοχής σε ασκήσεις διασύγκρισης.
  • Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργαστηρίου με την οποία δεσμεύεται για την υποβολή στην ΕΕΑΕ:
  1. της αίτησης του πελάτη τους αναφορικά με την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας και
  2. των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα δίνονται στη μορφή (XX ± YY) mBq/L και η διευρυμένη αβεβαιότητα για κάθε μέτρηση είναι σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

Η αναγνώριση θα έχει ισχύ 2 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, και θα χορηγείται για το πεδίο διαπίστευσης για το οποίο έχει γίνει η αίτηση.

Τα εξουσιοδοτημένα από την ΕΕΑΕ εργαστήρια είναι τα ακόλουθα:

Δείτε, επίσης, σχετκά με τις αναλύσεις που πραγματοποιεί το εργαστήριο της ΕΕΑΕ.