Εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας

Οι εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες δοσιμετρίας είναι οι ακόλουθες:

  • Εταιρεία MEDIRAY, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ - Α. ΜΠΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε.: εξουσιοδοτημένη ως «υπηρεσία δοσιμετρίας», κατά την έννοια του στοιχείου 100 του άρθρου 4 του π.δ. 101/2018 (Α 194), με πεδίο εφαρμογής «Εξωτερική έκθεση εκτιθέμενων εργαζομένων, με χρήση δοσιμέτρων σώματος ή/και καρπού, τεχνολογίας φωταύγειας οπτικής διέγερσης (OSL)»