Βαθμονόμηση εξοπλισμού

Άποψη του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης

Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης της ΕΕΑΕ είναι ένα υποπρότυπο εργαστήριο βαθμονόμησης που έχει αναπτύξει και διατηρεί τα εθνικά πρότυπα Gy, Sv, Cb/kg των ιοντιζουσών ακτινοβολιών (γ, Χ και β) και διενεργεί βαθμονομήσεις οργάνων μέτρησης ακτινοβολιών ως προς τα μεγέθη Air Kerma, Απορροφούμενη Δόση, Ατομικό Ισοδύναμο Δόσης βάθους σε 10 και 0,07 mm, Hp(10) και Hp(0,07), Περιβαλλοντικό Ισοδύναμο Δόσης σε βάθος 10 mm, H*(10) και Έκθεση στα πεδία της ακτινοθεραπείας, διαγνωστικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, ακτινοπροστασίας και ατομικής δοσιμέτρησης.

Η λειτουργία του εργαστηρίου καλύπτει τις ανάγκες βαθμονόμησης και διακρίβωσης των οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών, όπως για παράδειγμα σε τμήματα ακτινοθεραπείας, διαγνωστικής ακτινολογίας και πυρηνικής ιατρικής νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και σε εργαστήρια βιομηχανικών εφαρμογών. 

Από το 2000 το εργαστήριο εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μετρολογίας, EURAMET, στον τομέα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Από το 2002 τα CMCs (Calibration and Measurement Capabilities) του Εργαστηρίου έχουν ενταχθεί στη βάση δεδομένων για τις μετρητικές δυνατότητες και ικανότητες των Ευρωπαϊκών εργαστηρίων μετρολογίας. Επιπρόσθετα, το εργαστήριο συμμετέχει στις διασυγκρίσεις μεταξύ των πρότυπων και υποπρότυπων εργαστηρίων μετρολογίας στην Ευρώπη, καθώς και σε άλλα προγράμματα που διενεργεί το EURAMET. To 2003 το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ανέθεσε τη μετρολογία των ιοντιζουσών ακτινοβολιών γ, Χ και β στο εργαστήριο βαθμονόμησης της ΕΕΑΕ.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Εργαστήριο Βαθμονόμησης έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 116). Το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται διασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των δοσιμετρικών μεγεθών και μεθόδων. Μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης.

Τα πεδία διακριβώσεων είναι τα ακόλουθα:

radiation therapy
CT patient doctor
radioactivity symbol cubes
dosimetra

 

Οι τιμές χρέωσης για τις υπηρεσίες βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών καθορίζονται στο σημείο στ της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ (μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης).

Δοσιμετρικά μεγέθη

Για την ανάπτυξη και διατήρηση των δοσιμετρικών μεγεθών χρησιμοποιούνται όργανα αναφοράς μέγιστης ακρίβειας και ποιότητας, τα οποία βαθμονομούνται περιοδικά στα πρότυπα εργαστήρια.

Περισσότερα: