Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Εργαστήριο Βαθμονόμησης έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 117). Το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται διασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των δοσιμετρικών μεγεθών και μεθόδων. Μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας το σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης.

Τα πεδία διακριβώσεων είναι τα ακόλουθα:

radiation therapy
CT patient doctor
radioactivity symbol cubes
dosimetra

 

Οι τιμές χρέωσης για τις υπηρεσίες βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών καθορίζονται στο σημείο στ της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ (μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης).