Διακριβώσεις στην ακτινοπροστασία

Η διακρίβωση δοσιμέτρων και φορητών οργάνων μέτρησης και ανίχνευσης γ και Χ ακτινοβολιών γίνεται για κάθε κλίμακα του οργάνου, σε τρία σημεία τα οποία επιλέγονται ώστε να καλύπτουν όλο το εύρος της κλίμακας. Παρέχονται οι συντελεστές βαθμονόμησης και οι καμπύλες βαθμονόμησης ανά κλίμακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται η μαθηματική σχέση που ανάγει την ένδειξη του οργάνου σε Η*(10) ή Kair ανά κλίμακα. Η διακρίβωση γίνεται στην ενέργεια του 137Cs (ISO 4037). 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μελέτης της ενεργειακής εξάρτησης (στο εύρος 40 – 1250 keV) καθώς της γωνιακής εξάρτησης (στο εύρος 0 – 360ο) του οργάνου.

Δοσιμετρικά μεγέθη

 • Air Kerma, (Gy), Ρυθμός Air Kerma (Gy hr-1)
 • Περιβαλλοντική Ισοδύναμη Δόση Η*(10) (Sv)
 • Ρυθμός Περιβαλλοντικής Ισοδύναμης Η*(10) (Sv hr-1)
 • Ανηγμένη Αβεβαιότητα (*) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

 για φορητά όργανα μέτρησης: 3,3% για μετρήσεις Air Kerma και 5,2% για μετρήσεις H*(10)

(*) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα

Πηγές Ακτινοβόλησης

 • Πηγή 137Cs, STS - OB6 (740 GBq - Φεβ. 1999)
 • Πανοραμικός Ακτινοβολητής STS - OB34 με 3 πηγές 60Co (3,7, 25.9 & 37MBq) & 4 πηγές 137Cs (7,4, 74, 740, 7400 ΜBq - Φεβ. 1999).
 • Μονάδα Παραγωγής Ακτίνων-Χ PANTAK (υψηλή τάση έως 225 kVp, άνοδος W, Υψηλής Συχνότητας)

Ενέργεια – Ποιότητα Δεσμών

 • Ενέργεια 137Cs (S-Cs)
 • Ενέργεια 60Co (S-Cο)
 • Ακτίνες-X ISO Narrow (κατά ISO 4037):
 • Yψηλή τάση: 40 kV / HVL: 0,08 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 60 kV / HVL: 0,24 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 80 kV / HVL: 0,58 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 100 kV / HVL: 1,11 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 120 kV / HVL: 1,71 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 150 kV / HVL: 2,36 mm Cu
 • Yψηλή τάση: 200 kV / HVL: 3,99 mm Cu

Ιχνηλασιμότητα
Στο PΤΒ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία) μέσω IAEA (International Atomic Energy Agency, Αυστρία)