Διακριβώσεις σε εφαρμογές διαγνωστικής ακτινολογίας

Οι διακριβώσεις αφορούν δοσίμετρα, θαλάμους ιονισμού, ανιχνευτές στερεάς κατάστασης, όργανα μέτρησης ακτινολογικών παραμέτρων (kV-meters) με χρήση στη διαγνωστική ακτινολογία (συμπεριλαμβανομένης και της μαστογραφίας).

Ανάλογα με την εφαρμογή παρέχονται οι συντελεστές NCb/kg, NX, NKAP, NDAP, NKLP, NDLP.

Δοσιμετρικά μεγέθη

 • Air Kerma (Κair) σε Gy
 • Έκθεση (Χ) σε Cb/kg ή σε R,
 • Γινόμενο Air Kerma Επιφανείας – Air Kerma Area Product (KAP) σε Gy mm2
 • Γινόμενο Δόσης Επιφανείας – Dose Area Product (DAP) σε Gy mm2
 • Γινόμενο Air Kerma Μήκους – Air Kerma Length Product (KLP) σε Gy mm
 • Γινόμενο Δόσης Μήκους – Dose Length Product (DLP) σε Gy mm
 • Ανηγμένη αβεβαιότητα (*): u = 2,7% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

 Ακτινολογικά μεγέθη

 • Υψηλή τάση (kVp) φορτίο (mAs), ρεύμα (mA) και χρόνος έκθεσης – ενεργοποίησης (msec) λυχνίας Ακτίνων-Χ
 • Εφαρμογές μαστογραφίας: 20-35 kV
 • Εφαρμογές Διαγνωστικής Ακτινολογίας: 50 - 150 KV
 • Ανηγμένη αβεβαιότητα (*): u = 2,0% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (k=2)

(*) βέλτιστη μετρητική δυνατότητα

 Πηγές Ακτινοβόλησης

 • Μονάδα παραγωγής Ακτίνων-X PANTAK (υψηλή τάση έως 225 kVp άνοδος W, υψίσυχνο)
 • Μονάδα μαστογραφίας Senographe DMR (υψηλή τάση 22-49 kVp, άνοδος Mo, υψίσυχνο)
 • Μονάδα παραγωγής Ακτίνων–X Control X (υψηλή τάση έως 150 kVp άνοδος W, υψίσυχνο)

Ενέργεια – Ποιότητα Δεσμών

Για μετρήσεις δοσιμετρικών μεγεθών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 • RQR2: Yψηλή τάση: 40 kV / HVL: 0,99 mm Al
 • RQR3: Yψηλή τάση: 50 kV / HVL: 1,44 mm Al
 • RQR4: Υψηλή τάση: 60 kV / HVL: 1,98 mm Al
 • RQR5: Υψηλή τάση: 70 kV / HVL: 2,49 mm Al
 • RQR6: Υψηλή τάση: 80 kV / HVL: 2,88 mm Al
 • RQR7: Υψηλή τάση: 90 kV / HVL: 3,31 mm Al
 • RQR8: Υψηλή τάση: 100 kV / HVL: 3,72 mm Al
 • RQR9: Υψηλή τάση: 120 kV / HVL: 4,72 mm Al
 • RQR10: Υψηλή τάση: 150 kV / HVL: 5,71 mm Al
 • RQN-M: Yψηλή τάση: 28 kV / HVL: 0,32 mm Al

Για μετρήσεις ακτινολογικών παραμέτρων:

Εφαρμογές μαστογραφίας:

 • Υψηλή τάση 22 – 35 kV, Φορτίο: 10 – 200 mAs, Χρόνος έκθεσης: 20 – 1000 msec

Εφαρμογές διαγνωστικής ακτινολογίας:

 • Υψηλή τάση 50 – 150 kV, Φορτίο: 10 – 200 mAs, Ρεύμα: 80 – 800 mA, Χρόνος έκθεσης: 20 – 1500 msec

Ιχνηλασιμότητα

 • για μετρήσεις δοσιμετρικών μεγεθών στο PΤΒ (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Γερμανία)
 • για μετρήσεις ακτινολογικών παραμέτρων στο NPL (National Physics Laboratory) μέσω του Radiation Protection Centre (RPC), Αγγλία.