Συνεργασίες και διασυγκρίσεις

Το Εργαστήριο Βαθμονόμησης συνεργάζεται με άλλα πρότυπα και υπο-πρότυπα εργαστήρια μετρολογίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των μεθόδων διακρίβωσης.

Το εργαστήριο έχει ενταχθεί από το 2000 στο διεθνές δίκτυο υπο-πρότυπων εργαστηρίων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (IAEA/WHO Secondary Standard Dosimetry Laboratory Network). Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε ασκήσεις διασύγκρισης διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών με αποτελέσματα απολύτως ικανοποιητικά και πάντα εντός των αποδεκτών ορίων. Τα αποτελέσματα των διασυγκρίσεων περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων.