Πως μετράμε τις συγκεντρώσεις ραδονίου στα κτίρια

Δοσίμετρα ραδονίου

Οι περισσότερες μέθοδοι μέτρησης του ραδονίου και των θυγατρικών του βασίζονται στην ανίχνευση σωματιδίων άλφα που εκπέμπονται κατά τη ραδιενεργό διάσπασή τους. Οι μέθοδοι μέτρησης διακρίνονται γενικά σε ενεργητικές ή παθητικές, μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Συνήθως οι παθητικές τεχνικές είναι απλές, με μικρό κόστος, ενώ οι ενεργητικές τεχνικές είναι μικρής διάρκειας και απαιτούν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης ραδονίου εκφράζεται σε Βq/m3 και προσδιορίζει τη μέση ολοκληρωμένη συγκέντρωση ραδονίου που είναι και η πλέον αντιπροσωπευτική για τον εσωτερικό αέρα ενός κτιρίου.

Για την τελική εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές της συγκέντρωσης του ραδονίου και των θυγατρικών του. Αυτές οι μεταβολές εξαρτώνται από τους εποχικούς παράγοντες, τις καιρικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, τη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού των κατοικιών, τις συνήθειες των κατοίκων και άλλους παράγοντες. Συνήθως οι συγκεντρώσεις είναι υψηλότερες το απόγευμα και τη νύχτα σε σύγκριση με το πρωί και το μεσημέρι. Υψηλότερες είναι επίσης οι συγκεντρώσεις τον χειμώνα σε σύγκριση με το καλοκαίρι.

Η ΕΕΑΕ χρησιμοποιεί παθητικούς ανιχνευτές για τη διεξαγωγή μακροχρόνιων μετρήσεων, για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και κατά προτίμηση το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκειμένου να μειωθεί η επίδραση των παραγόντων αυτών.

Η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί μετρήσεις συγκέντρωσης ραδονίου, χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικών και ανιχνευτών. Για τις συνήθεις μετρήσεις της συγκέντρωσης ραδονίου σε κατοικίες και εργασιακούς χώρους χρησιμοποιούνται δοσίμετρα που βασίζονται στην τεχνική των ανιχνευτών ιχνών. Η μέθοδος βασίζεται στην τοποθέτηση ενός ανιχνευτή ιχνών SSNTD (Solid State Nuclear Track Detector) μέσα σε μία πλαστική θήκη διαμέτρου 7 εκατοστών.

Το δοσίμετρο τοποθετείται σε κάποιο σημείο της κατοικίας για διάστημα που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και έναν χρόνο. Στη συνέχεια το δοσίμετρο επιστρέφεται στην ΕΕΑΕ για την εργαστηριακή επεξεργασία και μέτρηση. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από την ΕΕΑΕ στηρίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 11665 και είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025.

Δείτε την αίτηση μέτρησης ραδονίου που μπορείτε να υποβάλλετε στην ΕΕΑΕ.