Ραδιολογικές αναλύσεις και μετρήσεις

Ραδιολογική ανάλυση στο εργαστήριο της ΕΕΑΕ

Η ανίχνευση ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον γίνεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ. Η επιλογή της μεθόδου ανάλυσης καθορίζεται από το είδος του δείγματος και από το ραδιενεργό στοιχείο το οποίο επιδιώκουμε να ανιχνεύσουμε.
Οι εργαστηριακές μετρήσεις που διενεργεί η ΕΕΑΕ στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αφορούν:
- δείγματα χώματος, νερού, τροφίμων, φίλτρων αέρα κ.ά. με τις μεθόδους της α και γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης και της ολικής α/β ακτινοβολίας,
- ραδιολογικό έλεγχο σε πόσιμο νερό και δείγματα υδάτων από δεξαμενές, λίμνες και γεωτρήσεις για ανίχνευση ραδιοϊσοτόπων,
- τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή ή για διάθεση στην Ελλάδα,
- εισαγόμενα υλικά και προϊόντα,
- οικοδομικά υλικά και υλικά που προορίζονται για την βιομηχανική παραγωγή οικοδομικών υλικών,
- υλικά με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια (Naturally Occurring Radioactive Material, NORM),
- περιοχές με αυξημένα επίπεδα φυσικής ακτινοβολίας (τοποθεσίες εναπόθεσης φωσφογύψου, περιοχές με αυξημένα επίπεδα ραδονίου στον εσωτερικό αέρα κατοικιών),
- αντικείμενα/υλικά με αυξημένη ραδιενέργεια που εντοπίζονται στο πλαίσιο ελέγχου παλαιών μετάλλων.

Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων ραδιενέργειας που διενεργούνται στη χώρα αποθηκεύονται στην Εθνική Βάση Ακτινοπροστασίας που τηρείται στην ΕΕΑΕ.

Οι τιμές χρέωσης για τις αναλύσεις δειγμάτων καθορίζονται στο σημείο β της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ (μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης).

Μέθοδοι μετρήσεων

Μέτρηση δείγματος

Για τη ραδιολογική ανάλυση δειγμάτων χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι, όπως είναι η γ- φασματοσκοπία σε διατάξεις χαμηλού υποβάθρου, η α-φασματοσκοπία, η μέθοδος μέτρησης ολικής α/β ακτινοβολίας και η μέτρηση α και β ακτινοβολίας με υγρό σπινθηριστή.

Περισσότερα:

Αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού

Η ΕΕΑΕ διενεργεί συστηματικές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού ως προς το τρίτιο και την ενδεικτική δόση (ισότοπα του ουρανίου U-238, U-234 και ολική α/β ακτινοβολία), σύμφωνα με την Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Περισσότερα:

Επιτόπιες μετρήσεις - επισκοπήσεις

Ο έλεγχος της ραδιενέργειας περιβάλλοντος απαιτεί τις περισσότερες φορές τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Η ΕΕΑΕ διενεργεί δειγματοληψίες εδάφους, νερού και αέρα, μέσω ενός πλήρως εξοπλισμένου κινητού εργαστηρίου, καθώς και φορητούς ανιχνευτές για τη μέτρηση της δόσης και της επιφανειακής ρύπανσης.

Περισσότερα:

Ευρήματα ανιχνευτικού μηχανισμού σε χαλυβουργίες

Στις χαλυβουργίες είναι εγκατεστημένες σταθερές ανιχνευτικές διατάξεις (portals) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο εμπορευμάτων και φορτίων παλαιών μετάλλων για ραδιενέργεια. Η ΕΕΑΕ ενημερώνεται αμέσως για τις περιπτώσεις συναγερμών και, εφόσον απαιτείται, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και υποδεικνύει τρόπους διαχείρισης των ραδιολογικών ευρημάτων.

Περισσότερα: