Φορτία παλαιού σιδηρομεταλλεύματος

Στη χώρα μας λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων, του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από πιθανή ραδιολογική ρύπανση στα παλαιά μέταλλα (scrap). Ειδικότερα, για την εισαγωγή παλαιών µετάλλων απαιτείται πιστοποιητικό µετρήσεων από τη χώρα προέλευσης. Με βάση τις µετρήσεις που αναγράφονται στο πιστοποιητικό και εφόσον έχει εκδοθεί από αποδεκτό φορέα, η ΕΕΑΕ εκδίδει πιστοποιητικό ραδιενέργειας για την εισαγωγή. Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο γίνονται επιπλέον επιτόπιες µετρήσεις από την ΕΕΑΕ. 
Με την κοινή υπουργική απόφαση αρ.11592 (ΦΟΡ) 1125 με θέμα την "υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση εξοπλισμού για έλεγχο ύπαρξης ραδιενεργών υλικών στα σιδηρομεταλλεύματα και παράνομης εισαγωγής τους", είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ανιχνευτών ραδιενέργειας στην είσοδο των βιομηχανιών  ανακύκλωσης μετάλλων με τους οποίους ελέγχουν κάθε εισερχόμενο φορτίο. Όλες οι Ελληνικές βιομηχανίες έχουν εναρμονιστεί με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. 
Σε περίπτωση που εντοπιστεί ραδιενεργός ρύπανση σε φορτίο παλαιών μετάλλων με τους ανιχνευτές στην είσοδο των βιομηχανιών, ειδοποιείται αμέσως η ΕΕΑΕ, η οποία στέλνει προσωπικό της για επιτόπιο έλεγχο και εντοπισμό του ραδιορρυπασμένου αντικειμένου. Σε όσες περιπτώσεις εντοπίστηκε ραδιενέργεια στις εισόδους των βιομηχανιών ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων, η ραδιενεργός ρύπανση απομονώθηκε χωρίς να δημιουργηθεί κανένας κίνδυνος για τους εργαζόμενους, τον πληθυσμό και το περιβάλλον.
 
Σχετικοί σύνδεσμοι: 
Our website is protected by DMC Firewall!