Εξωτερική δοσιμέτρηση

Υπηρεσίες

Πρωτοπόρο στον τομέα του το Εργαστήριο Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ, σχεδιάζει και διαθέτει στους εκτιθέμενους εργαζόμενους τις πλέον αξιόπιστες συσκευές ατομικής δοσιμέτρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις ακτινοβολίες στις οποίες δύναται να εκτεθούν.  Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο ατομικής δοσιμέτρησης, αναγνωρισμένη αξιοπιστία, επιστημονικό κύρος.

Τα ατομικά δοσίμετρα που διαθέτει είναι παθητικοί ανιχνευτές και βασίζονται στο φαινόμενο της θερμοφωταύγειας (TLD). Αξιοποιώντας συνδυαστικά μια σειρά διαφορετικών υλικών και τύπων ανιχνευτών, μπορεί να μετρήσει με αξιοπιστία την προσπίπτουσα γ ή χ ακτινοβολία, σε μεγάλο εύρος δόσης, ενέργειας και γωνίας.

Αποτελεί το μοναδικό εργαστήριο στη χώρα που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής δοσιμέτρησης για πεδία ακτινοβολίας Χ, γάμμα, βήτα και μικτά πεδία νετρονίων και φωτονίων. Παρέχει δοσίμετρα σώματος, δακτύλου, καρπού, φακού του οφθαλμού και νετρονίων, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες ατομικής δοσιμέτρησης για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε οργανισμούς υγείας, βιομηχανίες, ερευνητικά εργαστήρια, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κ.λπ.

Συμμετέχει συστηματικά σε διεθνείς και ευρωπαϊκές ασκήσεις διασύγκρισης (EURADOS), σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το έμπειρο και καταξιωμένο προσωπικό του Τμήματος Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων της ΕΕΑΕ παίρνει μέρος στην εκπαίδευση εργαζομένων σε αντίστοιχα εργαστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καινοτομία

Τον Αύγουστο του 2022 κατοχυρώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization - WIPO) το δοσίμετρο δακτύλου το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από το Εργαστήριο Δοσιμέτρησης, με τη βοήθεια 3D printer. Τον ίδιο χρόνο το εργαστήριο προχώρησε στην κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο νέου καινοτόμου δοσίμετρου φακού του οφθαλμού με στήριξη είτε στα γυαλιά ακτινοπροστασίας ή οράσεως, είτε με τη χρήση κορδέλας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6506-741, 716, 717, 719, 764

Email: dosimetria@eeae.gr