Στατιστικά στοιχεία δοσιμέτρησης

Η ΕΕΑΕ μέσα στο 2022 διαχειρίστηκε 134.493 ατομικά δοσίμετρα, που αντιστοιχούν σε 12.632 εκτιθέμενους εργαζομένους, όπως προκύπτει από τη σχετική στατιστική μελέτη που εκπόνησε το Τμήμα Δοσιμετρίας & Βαθμονομήσεων.

Αναφορικά με τους χώρους εργασίας η κατανομή δοσίμετρων δείχνει ότι η πλειοψηφία των δοσιμέτρων διανέμεται σε εργαστήρια ακτινοδιαγνωστικής (50%), ενώ η ανάλυση ανά επαγγελματική κατηγορία δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δοσιμέτρων διανέμεται σε τεχνολόγους (44%) και ακολουθεί το ιατρικό προσωπικό με ποσοστό 34%.

 

PHOTO 1

 

Από τη στατιστική μελέτη προκύπτει ότι η μέση ετήσια δόση, όπως εκτιμάται από το ατομικό ισοδύναμο δόσης βάθους, Hp(10) σε mSv για τα δοσίμετρα σώματος, είναι 0,69 mSv για το σύνολο των εκτιθέμενων εργαζομένων και 3,47 mSv για τους εκτιθέμενους εργαζομένους με μη μηδενικές καταγραφές. Οι τιμές αυτές παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την εξέλιξη κατά την τελευταία δεκαετία.

 

PHOTO 2

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικό ποσοστό των δοσιμέτρων (80,1%) καταγράφουν δόση μικρότερη από 0,1 mSv (όριο ανακοίνωσης).

PHOTO 3

 

Δείτε την πλήρη στατιστική ανάλυση εδώ.

Επιπλέον, το τμήμα Δοσιμετρίας προκειμένου να μετρήσει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών του, έχει ενσωματώσει στο σύστημα ποιότητας του, ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια στα οποία εκτός από τον βαθμό ικανοποίησης δίνεται η δυνατότητα καταγραφής προβλημάτων και προτάσεων βελτίωσης, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για κατάλληλη αξιοποίηση.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει το μέγεθος ικανοποίησης των οργανισμών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του τμήματος Δοσιμετρίας & Βαθμονομήσεων από το 2011 έως 2022 (βαθμολόγηση 1 έως 5, με άριστα το 5).