Έναρξη δοσιμέτρησης

Στοιχεία Οργανισμού

Επωνυμία
Διεύθυνση

Στοιχεία Εργαζόμενου

Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Φύλο
Έτος γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Ιθαγένεια
AMKA
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Τηλ. επικοινωνίας

Στοιχεία εργαζόμενου που συμπληρώνονται από τον επόπτη εκτινοπροστασίας

Ειδικότητα
Ταξινόμηση εργαζομένου

άρθρο 40 του π.δ. 101/2018 "Ταξινόμηση των εκτιθέμενων εργαζόμενων"

Τύπος Δοσιμέτρου

1 άρθρο 51 π.δ 101/2018 ‘Προστασία των εξωτερικών εργαζομένων’
* εκτός ΠΕΔ

το Εργαστήριο Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), (αρ. πιστ. 117), ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 να διενεργεί δοκιμές στο επίσημο πεδίο εφαρμογής: "Ατομικά δοσίμετρα θερμοφωταύγειας σώματος, άκρων και φακού του οφθαλμού.

Τμήμα εργασίας
Συμπληρώστε άλλο

Στοιχεία Επόπτη ακτινοπροστασίας

Επώνυμο
Όνομα
Ειδικότητα
Τηλ. Επικοινωνίας
Email