Καταπολέμηση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών

Η ύπαρξη υποδομής και τεχνογνωσίας που θα αποτρέπει την παράνομη και εκτός ρυθμιστικού ελέγχου διακίνηση ραδιενεργού και πυρηνικού υλικού έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος των σχεδίων που αναπτύσσονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τελικό στόχο την ασφάλεια του πληθυσμού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, η ΕΕΑΕ συντονίζει και υποστηρίζει τεχνικά και επιχειρησιακά τα σχέδια αυτά ήδη από το 2003, συνεργαζόμενη με τις τελωνειακές αρχές και άλλους φορείς. Σε περίπτωση ανάγκης η ΕΕΑΕ ενεργοποιεί τους μηχανισμούς απόκρισής της και ενημερώνει σχετικά τη διεθνή βάση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών (ΙΑΕΑ Incidents and Trafficking Database - ITDB).

Νομοθετικό πλαίσιο

"Υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση εξοπλισμού για έλεγχο ύπαρξης ραδιενεργών υλικών στα σιδηρομεταλλεύματα και παράνομης εισαγωγής τους", Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 11592 (ΦΟΡ) 1125, ΦΕΚ 1633/Β/18.08.1999

"Oργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)", Απόφαση Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960, ΦΕΚ 968/Β/22.03.2017

"Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας", Προεδρικό διάταγμα 101, ΦΕΚ 194/Α/20.11.2018. 

Η νομοθετική υποχρέωση εγκατάστασης ανιχνευτικών συστημάτων ραδιενέργειας σε χαλυβουργίες και τελωνεία είχε αναδειχθεί ως "καλή πρακτική" κατά τη διεθνή αξιολόγηση (peer review) που υπεβλήθη το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο το 2012 (ΙΑΕΑ, IRRS mission).

Εθνική υποδομή για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών

Η εθνική υποδομή για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών αναπτύχθηκε λίγο πριν και με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, δεδομένων των υψηλών απαιτήσεων ασφάλειας. Η υπάρχουσα υποδομή αφορά σε τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανιχνευτικό εξοπλισμό, σε εκπαιδευμένο προσωπικό και σε διαδικασίες επέμβασης σε περίπτωση συναγερμού.

Περισσότερα: