Διεθνές πλαίσιο και συνεργασία

Διεθνές πλαίσιο και συνεργασία για την πυρηνική ασφάλεια

Η Ελλάδα είναι μη πυρηνική χώρα, με καθαρή θέση κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. 

Η επιλογή της ενεργειακής στρατηγικής, και ειδικότερα η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι εθνική απόφαση. Όμως, οι επιπτώσεις των πυρηνικών ατυχημάτων δεν γνωρίζουν σύνορα.

Η ΕΕΑΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκπροσωπεί τη χώρα στα σχετικά Ευρωπαϊκά και διεθνή fora. Επιπλέον, μεριμνά για τις συμβατικές εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή μας σε αυτά. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕΑΕ συμμετέχει στην Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety RegulatorsGroup -ENSREG) και στις απολογιστικές συνεδριάσεις που αφορούν τη Διεθνή Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (Convention on Nuclear Safety).

 

Σε διεθνές επίπεδο

Σε διεθνές επίπεδο η πυρηνική ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Το σημαντικότερο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια (Convention on Nuclear Safety). 

Περισσότερα:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πλαίσιο χρήσης της πυρηνικής ενέργειας είναι η Συνθήκη Ευρατόμ.  Η πρώτη κοινοτική Οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια εκδόθηκε το 2009 και τροποποιήθηκε το 2014.

Περισσότερα: