Εποπτεία ραδιενέργειας στο περιβάλλον

laventer 22

Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης. Τα φυσικά ραδιοϊσότοπα υπάρχουν στη γη από τη στιγμή της δημιουργίας της. Τα κυριότερα είναι το ουράνιο (238U, 235U), το θόριο (232Th), το κάλιο (40K) και τα θυγατρικά τους ραδιοϊσότοπα. Τα φυσικά ραδιοϊσότοπα, εκτός από το έδαφος και τα ορυκτά, ανιχνεύονται στο νερό, στον αέρα, στους ζώντες οργανισμούς, στις τροφές και στα οικοδομικά υλικά.

Τα τεχνητά ραδιοϊσότοπα είναι ανθρωπογενή και παράγονται στο πλαίσιο των εφαρμογών της πυρηνικής τεχνολογίας και των πυρηνικών επιστημών στη βιομηχανία, την ενέργεια, την υγεία κλπ. Η έκλυσή τους στο φυσικό περιβάλλον είναι πιθανό να επιφέρει επιπτώσεις στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.

Η ΕΕΑΕ είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα μας, τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασής της τόσο σε τακτική βάση όσο και σε έκτακτες καταστάσεις, τον συντονισμό άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων και την τήρηση του σχετικού εθνικού αρχείου. Συνακόλουθα, είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη ειδοποίηση της Πολιτείας και των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σε περίπτωση καταγραφής αυξημένων επιπέδων ραδιενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η ΕΕΑΕ συντονίζει και υλοποιεί (α) το πρόγραμμα εποπτείας ραδιενέργειας περιβάλλοντος και (β) το πρόγραμμα πυρηνικής προστασίας, ιδίως για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό:

  • προσδιορίζει τα επίπεδα ραδιενέργειας μέσω εργαστηριακών μετρήσεων και του τηλεμετρικού συστήματος,
  • τηρεί το εθνικό αρχείο μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος και διαβιβάζει τα αποτελέσματα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,
  • συντάσσει τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης ασφάλειας και περιβαλλοντικών ραδιολογικών επιπτώσεων,
  • συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα έγκαιρης ειδοποίησης,
  • διενεργεί μετρήσεις εσωτερικής δοσιμετρίας.