Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αρχεία κωδικοποίησης που έχει επιμεληθεί η ΕΕΑΕ προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. 

Άτυπη κωδικοποίηση


Όνομα Περιγραφή Αρχείο PDF
Κωδικοποίηση - Απόφαση 2/283/22-07-2022

Άτυπη κωδικοποίηση - Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 2/283/22-07-2022, ΦΕΚ 4196/Β/08.08.2022 "Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας", όπως ισχύει, τροποποιημένη με την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 4/263/25-07-2019, ΦΕΚ 3271/Β/27-08-2019.

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση 1/261/07-06-2019

Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) όπως ισχύει, τροποποιημένη με τις Αποφάσεις ΕΕΑΕ Αριθμ. 1/262/12-07-2019, ΦΕΚ 3275/Β/27-08-2019, 2α/275/24-06-2021, ΦΕΚ 3165/Β/19-07-2021, 5α/280/04-02-2022, ΦΕΚ 658/Β/15-02-2022 & 4/282/09-06-2022, ΦΕΚ 3139/Β/22.06.2022

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση 45872/26-03-2019

Άτυπη κωδικοποίηση - Υπουργική Απόφαση αριθμ. 45872/26.3.2019 «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» (Β’ 1103) όπως ισχύει, τροποποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 32083/2022, ΦΕΚ 1552/Β/04-04-2022.

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση 45872/26-03-2019 (2)

Άτυπη κωδικοποίηση - Υπουργική Απόφαση αριθμ. 45872/26.3.2019 «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» (Β’ 1103) όπως ισχύει, τροποποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 32083/2022, ΦΕΚ 1552/Β/04-04-2022.

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση

Άτυπη κωδικοποίηση - Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 1/261/07-06-2019, ΦΕΚ 2621/Β/28-06-2019 "Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)", όπως ισχύει, τροποποιημένη με τις Αποφάσεις της ΕΕΑΕ Αριθμ. 1/262/12-07-2019, ΦΕΚ 3275/Β/27-08-2019, 2α/275/24-06-2021, ΦΕΚ 3165/Β/19-07-2021 & 5α/280/04-02-2022, ΦΕΚ 658/Β/15-02-2022

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση 4α/261/07-06-2019

Άτυπη κωδικοποίηση - Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 4α/261/07-06-2019, ΦΕΚ 2460/Β/21-06-2019 "Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας", όπως ισχύει, τροποποιημένη με την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 4/263/25-07-2019, ΦΕΚ 3271/Β/27-08-2019 και από την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 2/283/22-07-2022, ΦΕΚ 4196/B/08-08-2022.

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση 4α/261/07-06-2019 (2)

Άτυπη κωδικοποίηση - Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 4α/261/07-06-2019, ΦΕΚ 2460/Β/21-06-2019 "Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας", όπως ισχύει, τροποποιημένη με την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 4/263/25-07-2019, ΦΕΚ 3271/Β/27-08-2019

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση 4α/261/07-06-2019 (3)

Άτυπη κωδικοποίηση - Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 4α/261/07-06-2019, ΦΕΚ 2460/Β/21-06-2019 "Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας", όπως ισχύει, τροποποιημένη με την Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 4/263/25-07-2019, ΦΕΚ 3271/Β/27-08-2019

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση Π/112/4364/2018

Άτυπη κωδικοποίηση - Απόφαση ΕΕΑΕ Π/112/4364/2018, ΥΟΔΔ/194/05-04-2018 "Σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)", όπως ισχύει, τροποποιημένη με τις Αποφάσεις ΕΕΑΕ Αριθμ. 7β/254/31-05-2018, ΥΟΔΔ/325/07-06-2018  και Αριθμ. Π/112/4384/27-03-2020, ΥΟΔΔ/249/07-04-2020

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση 1/232/09-10-2015

Άτυπη κωδικοποίηση - Απόφαση ΕΕΑΕ Αριθμ. 1/232/09-10-2015, ΦΕΚ 1074/B/15-04-2016 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ", όπως ισχύει, τροποποιημένη με τις Αποφάσεις ΕΕΑΕ Αριθμ. 2/253/16-03-2018 (ΦΕΚ 1496/B/02-05-2018), 7α/254/31-05-2018 (ΦΕΚ 2339/Β/20-6-2018), 2γ/258/24-01-2019 (ΦΕΚ 225/Β/04-02-2019), 5/261/07-06-2019 (ΦΕΚ 2460/Β/21-06-2019), 8/264/18-10-2019 (ΦΕΚ 3990/Β/01-11-2019), 2β/275/24-06-2021 (ΦΕΚ 3165/Β/19-07-2021), 2/284/22-09-2022 (ΦΕΚ 5189/Β/06-10-2022). 

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση Π/112/1057/2016/01-02-2016

Άτυπη κωδικοποίηση - Υπουργική απόφαση Π/112/1057/2016/01-02-2016, ΦΕΚ 241/Β/09-02-2016 "Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013", όπως ισχύει, τροποποιημένη με την Υπουργική απόφαση 134069/31-12-2019, ΦΕΚ 5000/Β/31-12-2019

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Προεδρικό Διάταγμα 122/2013

Άτυπη κωδικοποίηση - Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 122/2013, ΦΕΚ 177/Α/12-8-2013 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011)", όπως ισχύει, τροποποιημένο με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 91/2017, ΦΕΚ 130/Α/01-09-2017

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση Π/112/345/04-12-2012

Άτυπη κωδικοποίηση - Υπουργική απόφαση Π/112/345/04-12-2012, ΦΕΚ 3271/Β/06-12-2012 "Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας", όπως ισχύει, τροποποιημένη με την Υπουργική απόφαση Π/112/237/31-07-2015, ΦΕΚ 1659/Β/07-08-2015

Ανοίξτε το αρχείο
Κωδικοποίηση - Απόφαση Π/112/305/17-10-2012

Άτυπη κωδικοποίηση - Υπουργική απόφαση Π/112/305/17-10-2012, ΦΕΚ 2877/Β/26-10-2012 "Βασικές απαιτήσεις − αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων", όπως ισχύει, τροποποιημένη με τις Υπουργικές αποφάσεις 91175/31-05-2017 (ΦΕΚ 1991/B/09-06-2017) και 84631/07-08-2020 (ΦΕΚ 3389/Β/13-08-2020).

Ανοίξτε το αρχείο