Διακοπή δοσιμέτρησης

Στοιχεία Οργανισμού

Επωνυμία
Διεύθυνση

Στοιχεία Εργαζόμενου

Επώνυμο
Όνομα
Αιτιολόγηση της αίτησης, Περιγραφή καθηκόντων:
Τύπος Δοσιμέτρου

1 άρθρο 51 π.δ 101/2018 ‘Προστασία των εξωτερικών εργαζομένων’
* εκτός ΠΕΔ

το Εργαστήριο Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), (αρ. πιστ. 117), ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 να διενεργεί δοκιμές στο επίσημο πεδίο εφαρμογής: "Ατομικά δοσίμετρα θερμοφωταύγειας σώματος, άκρων και φακού του οφθαλμού".

Συμπληρώστε άλλο

Στοιχεία Επόπτη ακτινοπροστασίας

Επώνυμο
Όνομα
Ειδικότητα
Τηλ. Επικοινωνίας
Email